Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL

Với mỗi ứng dụng chúng ta sẽ tạo một Database để lưu trữ dữ liệu của ứng dụng đó. Mỗi database sẽ có các table và trong mỗi table thì có nhiều columns và nhiều records. Như vậy Database đóng vai trò cao nhất trong các cấp bậc này, chính vì vậy ta phải tạo mới Database thì mới tạo được các phần còn lại.

1. Lệnh tạo Database - Create Database

Để tạo mới một Database thì chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] database_name

Trong đó:

  • CREATE DATABASE: là từ khóa tạo database
  • [IF NOT EXISTS]: Nếu có dòng này thì khi chạy nếu bảng đã tồn tại thì nó không báo lỗi (bỏ cặp dấu ngoặc)

Ví dụ
CREATE DATABASE SINHVIEN;
/*OR*/
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS SINHVIEN;

2. Sử dụng CHARACTER SET và COLLATE

Để thiết lập Charset và Collate cho database thì chúng ta sử dụng cú pháp sau:

Cú pháp
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS database_name 
CHARACTER SET 'charset_name' COLLATE 'collateName'

Ví dụ
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS SINHVIEN CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'

Thông thường chúng ta sử dụng charset UTF-8Collate utf8_unicode_ci để khi nhập tiếng Việt không bị lỗi font.

3. Lệnh sử dụng database (use database)

Trong MySQL để chọn một database nào đó ta sẽ sử dụng cú pháp sau:

Cú pháp
USE database_name

Ví dụ
USE SINHVIEN

4. Xóa database (Drop Database)

Để xóa database ta sử dụng cú pháp: DROP DATABASE db_name.

Ví dụ
DROP DATABASE SINHVIEN

5. Lời kết

Trên thực tế thì ta hay sử dụng các chương trình quản lý CSDL để tạo bảng ở localhost cho nhanh, nhưng nếu ở trên HOST thì bạn có thể sử dụng các lênh CMD để tạo (localhost vẫn được). Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách tạo mới một table trong MySQL.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net