MYSQL CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

INNER JOIN trong MySQL

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách sử dụng INNER JOIN để kết hai bảng với nhau.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở bài tích đề cát chúng ta đã tìm hiểu cách truy vấn dữ liệu nhiều hơn một bảng, kết hợp mối quan hệ khóa ngoại để truy vấn thông tin. Và trường hợp này để xác định khóa ngoại chính xác thì ở WHERE ta thêm điều kiện để lọc.

Trong bài này chúng ta sử dụng ví dụ dưới đây để demo nhé. Có hai bảng sinhvienlop, bảng sinhvien sẽ có một khóa ngoại là LopID và tham chiếu đến bảng lop có khóa chính là LopID :

inner-join-mysql-1.png

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong đó dữ liệu của bảng sinhvien như sau:

data-bang-sinh-vien-tich-de-cat.png

Và đây là dữ liệu của bảng lop:

data-bang-lop-tich-de-cat.png

1. Tìm hiểu INEER JOIN trong MySQL

Giả sử chúng ta cần viết một câu truy vấn xem danh sách sinh viên và lớp mà sinh viên đó đang học thì chúng ta dựa vào khóa ngoại (foreign key) của bảng sinhvien và khóa chính của bảng lop để truy vấn. Chúng ta có hai cách giải.

Sử dụng phép tích đề cát

SELECT * 
FROM sinhvien, lop
WHERE sinhvien.LopID = lop.LopID

Sử dụng INNER JOIN

SELECT * 
FROM sinhvien INNER JOIN lop ON sinhvien.LopID = lop.LopID

Cả hai câu truy vấn đề có kết quả giống nhau như hình dưới đây.

nner-join-mysql-2.png

Vậy sự khác nhau giữa hai câu truy vấn trên là gì?

  • Với phép tích thì sau khi tích hai bảng lại với nhau nó sẽ có tổng cộng là 10 x 3 = 30 records, sau đó ở mỗi record nó sẽ kiểm tra điều kiện nếu sinhvien.LopID = lop.LopID đúng thì record đó sẽ được chọn, ngược lại thì không được chọn.
  • Với INNER JOIN thì khác một xíu, trong quá trình thực hiện tích hai bảng nó sẽ kiểm tra điều kiện ở ON (tức là sinhvien.LopID = lop.LopID), nếu đúng thì được chọn và sai thì bỏ qua

Như vậy xét về tốc độ truy vấn thì trường hợp sử dụng INNER JOIN sẽ nhanh hơn rất nhiều so với sử dụng phép tích.

Từ ví dụ trên ta rút ra được kết luận INNER JOIN sẽ được đặt ở FROM theo cú pháp sau:

SELECT column_list
FROM t1 INNER JOIN t2 ON join_condition1
WHERE where_conditions;

Trong đó:

  • t1, t2 là bảng cần JOIN
  • join_condition1: Nếu TRUE thì record đó sẽ được chọn

Ta có thể ví phép JOIN giống như so sánh dữ liệu giữa hai bảng nếu có sự tương đồng thì được chọn và ngược lại thì không chọn như hình dưới đây.

mysql-inner-join-Venn-Diagram.png
Ảnh (Sưu tầm)

2. INNER JOIN nhiều table trong MySQL

Ở ví dụ phần 1 ta chỉ mới tìm hiểu cách JOIN hai bảng, tuy nhiên bạn có thể JOIN nhiều bảng lại với nhau và tuân theo quy luật chạy từ trái qua phải, nếu bảng nào khai báo trước thì chạy trước và ngược lại sẽ chạy sau. Nếu bạn sử dụng cặp dấu ngoặc thì sẽ thực hiện trong ngoặc trước.

Cú pháp:

SELECT column_list
FROM t1
INNER JOIN t2 ON join_condition1
INNER JOIN t3 ON join_condition2

Làm vài ví dụ cho vui nhé wink.

Cho sơ đồ cơ sở dữ liệu sau:

inner-join-multitable-1.png

Ví dụ 1: Hãy liệt kê danh sách sinh viên, thông tin lớp và khoa mà sinh viên đó đang học.

SELECT * 
FROM 
	sinhvien 
	INNER JOIN lop ON sinhvien.LopID = lop.LopID
	INNER JOIN khoa ON sinhvien.KhoaID = khoa.KhoaId

Ví dụ 2: Liệt kê danh sách sinh viên học lớp TOAN gồm các thông tin (thông tin sinh viên + thông tin khoa mà sinh viên đang học)

SELECT * 
FROM 
	sinhvien 
	INNER JOIN lop ON sinhvien.LopID = lop.LopID
	INNER JOIN khoa ON sinhvien.KhoaID = khoa.KhoaId
WHERE lop.TenLop = 'TOAN'

Trong ví dụ này ta thêm điều kiện lop.TenLop = 'TOAN'WHERE.

Các ví dụ này nếu ta sử dụng truy vấn lồng thì sẽ nhanh hơn nữa, tuy nhiên vấn đề này tôi sẽ trình bày sau nhé cheeky.

3. Tránh lỗi ambiguous khi thực hiện INNER JOIN

Ở các ví dụ trên các bạn thấy tên column ở các bảng trùng khá nhiều như LopID trùng ở bảng sinhvien và lop, KhoaID trùng ở bảng sinhvienkhoa. Vậy làm sao để phân biệt giữa các field?

Ví dụ câu truy vấn này chạy sẽ bị lỗi vì lý do ở SELECT nó không hiểu LopID từ bảng nào.

SELECT TenSV, TenLop, LopID
FROM sinhvien INNER JOIN lop ON sinhvien.LopID = lop.LopID

Nếu để ý kĩ thì bạn thấy ở ON đã sử dụng một cú pháp giúp phân biệt đó là tenbang.field. Sửa lại câu truy vấn như sau và mọi thứ OK.

SELECT TenSV, TenLop, lop.LopID
FROM sinhvien INNER JOIN lop ON sinhvien.LopID = lop.LopID

Như vậy với cột nào bị trùng thì ta phải sử dụng cú pháp tenbang.tenfield.

4. INNER JOIN với ALIAS

Chúng ta đã được học cú pháp ALIAS và tác dụng của nó rồi nên bây giờ ta áp dụng vào lệnh JOIN luôn.

Các bạn xem câu truy vấn dưới đây:

SELECT TenSV, TenLop, l.LopID
FROM sinhvien AS sv INNER JOIN lop AS l ON sv.LopID = l.LopID

Nhìn gọn hơn rất nhiều đúng không nào, cách này rất hữu ích khi tên bảng quá dài và join nhiều table.

5. Lời kết

JOIN khá quan trọng trong các hệ quản trị CSDL như MySQL, SQL SERVER, ORACLE. Riêng với NO-SQL thì JOIN không tồn tại nhé các bạn. Còn NO-SQL là gì thì bạn có thể xem qua bài MongoDB là gì?.

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top