STRING FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTIONS
DATE/TIME FUNCTIONS
ADVANCED FUNCTIONS
ENCRYPTION FUNCTIONS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm FIELD trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm FIELD trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm FIELD  trả về vị trí của một giá trị trong danh sách các giá trị.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm FIELD trong MySQL là:

FIELD( value, val1, val2, val3, ... )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

value: Giá trị cần tìm trong danh sách

val1, val2, val3, ...: Danh sách các giá trị sẽ được tìm kiếm.

Lưu ý:

  • Nếu không tìm thấy giá trị trong danh sách các giá trị (val1, val2, val3, ...), hàm FIELD sẽ trả về 0.
  • Nếu giá trị là NULL, hàm FIELD sẽ trả về 0.
  • Nếu tất cả các đối số trong hàm FIELD là các giá trị chuỗi, thì việc tìm kiếm được thực hiện dưới dạng các giá trị chuỗi
  • Nếu tất cả các đối số trong hàm FIELD là các giá trị số, thì việc tìm kiếm được thực hiện dưới dạng các giá trị số

3. Version

Hàm FIELD có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT FIELD('c', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f');
Ket qua: 3

mysql> SELECT FIELD('C', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f');
Ket qua: 3

mysql> SELECT FIELD(20, 10, 20, 15, 40);
Ket qua: 2

mysql> SELECT FIELD('d', 'a', 'b', 'c');
Ket qua: 0

mysql> SELECT FIELD('a', '');
Ket qua: 0

mysql> SELECT FIELD(null, 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f');
Ket qua: 0

mysql> SELECT FIELD('b', null);
Ket qua: 0

 

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Hàm LTRIM trong MySQL

Hàm LTRIM trong MySQL

Cách sử dụng LTRIM trong MySQL

Top