STRING FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTIONS
DATE/TIME FUNCTIONS
ADVANCED FUNCTIONS
ENCRYPTION FUNCTIONS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm CONVERT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CONVERT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm CONVERT chuyển đổi một giá trị từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác hoặc một ký tự được đặt thành một ký tự khác.

2. Cú pháp

Có 2 cú pháp cho hàm CONVERT - một cú pháp để chuyển đổi kiểu dữ liệu và một cú pháp để chuyển đổi các bộ ký tự.

Cú pháp đầu tiên cho hàm CONVERT được sử dụng để chuyển đổi một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác trong MySQL:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

CONVERT( value, type )

Cú pháp thứ hai cho hàm CONVERT được sử dụng để chuyển đổi một bộ ký tự thành bộ ký tự khác:

CONVERT( value USING character_set )

Trong đó:

  • value: Giá trị cần chuyển đổi.
  • character_set: Bộ ký tự được chuyển thành.
  • type: Kiểu dữ liệu mà bạn muốn chuyển đổi giá trị thành.

3. Version

Hàm CONVERT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0.2

4. Ví dụ

mysql> SELECT CONVERT('2019-04-2', DATE);
Ket qua: '2019-04-02'
 
mysql> SELECT CONVERT('2019-04-2 09:45:50', DATETIME);
Ket qua: '2019-04-02 09:45:50'
 
mysql> SELECT CONVERT('09:45:50', TIME);
Ket qua: '09:45:50'
 
mysql> SELECT CONVERT(135, CHAR);
Ket qua: '135'
 
mysql> SELECT CONVERT(4-9, SIGNED);
Ket qua: -5
 
mysql> SELECT CONVERT(4-9, UNSIGNED);
Ket qua: 18446744073709551611

mysql> SELECT CONVERT('6', BINARY);
Ket qua: '6'

mysql> SELECT CONVERT('freetuts.net' USING latin1);
Ket qua: 'freetuts.net'

 

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top