STRING FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTIONS
DATE/TIME FUNCTIONS
ADVANCED FUNCTIONS
ENCRYPTION FUNCTIONS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm INSERT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm INSERT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm INSERT dùng để chèn một chuỗi con vào một chuỗi tại một vị trí đã chỉ định cho một số ký tự nhất định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm INSERT trong MySQL là:

INSERT( string, position, number, substring )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

string: Chuỗi để sửa đổi

position: Vị trí trong chuỗi để chèn chuỗi con

number: Số lượng ký tự để thay thế trong chuỗi

substring: Chuỗi con để chèn vào chuỗi.

Lưu ý:

  • Vị trí đầu tiên trong string là 1
  • Nếu position không nằm trong độ dài của string, hàm INSERT sẽ trả về string
  • Nếu number không nằm trong độ dài của phần còn lại của chuỗi, hàm INSERT sẽ thay thế string bắt đầu từ postion cho đến hết string

3. Version

Hàm INSERT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT INSERT('freetuts.net', 1, 8, 'Myfreetuts');
Ket qua: 'Myfreetuts.net'

mysql> SELECT INSERT('free tuts dot com', 15, 3, 'net');
Ket qua: 'free tuts dot net'

mysql> SELECT INSERT('abcgh', 4, 2, 'def');
Ket qua: 'abcdef'

mysql> SELECT INSERT('freetuts.net', 200, 8, 'Myfreetuts');
Ket qua: 'freetuts.net'

 

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Hàm LTRIM trong MySQL

Hàm LTRIM trong MySQL

Cách sử dụng LTRIM trong MySQL

Top