STRING FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTIONS
DATE/TIME FUNCTIONS
ADVANCED FUNCTIONS
ENCRYPTION FUNCTIONS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm LAST_INSERT_ID trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LAST_INSERT_ID trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm LAST_INSERT_ID trả về giá trị AUTO_INCREMENT đầu tiên được đặt bởi câu lệnh INSERT hoặc UPDATE gần đây nhất đã ảnh hưởng đến cột AUTO_INCREMENT.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LAST_INSERT_ID trong MySQL là:

LAST_INSERT_ID( [expression] )

3. Version

Hàm LAST_INSERT_ID có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

Ví dụ chúng ta có bảng SinhVien, có cột mssv là AUTO_INCREMENT

CREATE TABLE SinhVien 
( mssv INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
  ten VARCHAR(100) NOT NULL,
  noisinh VARCHAR(200) );

Dữ liệu của bảng SinhVien như sau:

mssv ten noisinh
1 Nguyen Van A Thoi Binh - Ca Mau
2 Nguyen Van B Vi Thuy - Hau Giang
3 Nguyen Van C Quan 3 - Ho Chi Minh
4 Nguyen Van D Ninh Kieu - Can Tho

Chúng ta thêm 1 dòng mới vào bảng SinhVien

INSERT INTO SinhVien
(ten, noisinh)
VALUES
('Nguyen Van E', 'Cai Nuoc -  Ca Mau');

Kết quả sau khi thêm 1 dòng mới:

mssv ten noisinh
1 Nguyen Van A Thoi Binh - Ca Mau
2 Nguyen Van B Vi Thuy - Hau Giang
3 Nguyen Van C Quan 3 - Ho Chi Minh
4 Nguyen Van D Ninh Kieu - Can Tho
5 Nguyen Van E Cai Nuoc - Ca Mau

Chúng ta thực thi hàm LAST_INSERT_ID(), kết quả như sau:

mysql> SELECT LAST_INSERT_ID();
Ket qua: 5

 

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top