LẬP TRÌNH WORDPRESS
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lập trình WordPress

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Lập trình WordPress, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Lập trình WordPress.

1LẬP TRÌNH PLUGIN
1 Bài 01: WordPress là gì? Nên làm website bằng WordPress?
2 Cách sửa lỗi SSL trong WordPress và cài đặt
3 Cách tạo Shortcodes trong WordPress từ A-Z
4 Bài 02: WordPress API là gì? Danh sách API trong WordPress
5 Bài 03: Các bước tạo plugin trong WordPress (căn bản)
6 Bài 04: Tìm hiểu Hooks , Action và Filter trong WordPress
7 Bài 05: Options API trong WordPress: add_option / get_option ...
8 Bài 06: Tạo trang quản lý Options trong WordPress
9 Bài 06: Tạo menu trong Admin WordPress
10 Bài 07: Custom Meta Boxes trong WordPress
11 Bài 08: Metadata API trong WordPress
12 Bài 09: Bốn bước custom Meta Boxes trong WordPress
13 Bài 10: Hiển thị metadata ngoài frontend
14 Bài 11: Tạo Custom Post Type trong WordPress
15 Bài 12: Custom Taxonomy trong WordPress
2LẬP TRÌNH THEME
16 Hàm get_template_part trong wordpress
17 Bài 01: Tìm hiểu cấu trúc Theme WordPress
18 Cách tạo Theme WordPress từ Scratch từ A-Z
19 Cách tạo Widget trong Theme WordPress
20 Cách tạo và sử dụng các template file trong theme Wordpress
21 Sử dụng CSS & JavaScript trong Wordpress
22 Child theme là gì? Cách tạo Child theme trong WordPress

Bài xem nhiều

Top