LẬP TRÌNH THEME
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng CSS & JavaScript trong Wordpress

Hướng dẫn cách sử dụng hàm wp_enqueue_style() và wp_enqueue_script() để bao gồm CSS và JavaScript vào theme của WordPress.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong quá trình phát triển trang web trên nền tảng WordPress, việc CSS và JavaScript là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tối ưu hóa trang web của bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách thực hiện điều này một cách hiệu quả và đúng cách. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách CSS và JavaScript vào theme của WordPress bằng cách sử dụng hàm wp_enqueue_style() và wp_enqueue_script(). Cùng khám phá và tìm hiểu thêm về chủ đề này nhé!

CSS & JavaScript trong WordPress

Minify JavaScript and CSS in WordPress jpg

CSS và JavaScript

CSS và JavaScript trong WordPress là thêm các tệp CSS và JavaScript vào trang web WordPress của bạn để có thể sử dụng để thiết kế và thêm tính năng cho các trang của trang web của bạn.

CSS được sử dụng để điều khiển bố cục, hiển thị và thiết kế của các trang của trang web của bạn. Nó cho phép bạn kiểm soát màu sắc, kích thước, phông chữ, khoảng cách và các yếu tố trực quan khác trên trang web của bạn.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình có thể được sử dụng để thêm tính năng tương tác và động cho trang web của bạn. Nó có thể được sử dụng để tạo hiệu ứng, xác nhận biểu mẫu, thêm các hiệu ứng và nhiều hơn nữa.

Trong WordPress, bạn có thể CSS và JavaScript vào các trang của trang web của bạn bằng cách sử dụng các hàm và hooks được cung cấp bởi WordPress.

Các phương pháp CSS và JavaScript

Sử dụng hàm wp_enqueue_style() để CSS vào theme

Để thêm CSS vào theme WordPress của bạn, bạn có thể sử dụng hàm wp_enqueue_style(). Đây là cách tốt nhất để thêm CSS vào theme của bạn vì nó cho phép WordPress quản lý các file CSS được sử dụng trên trang của bạn.

Bạn có thể sử dụng hàm wp_enqueue_style() bằng cách thêm mã sau vào functions.php của theme của bạn:

function my_theme_enqueue_styles() {
  wp_enqueue_style( 'style', get_stylesheet_uri() );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_theme_enqueue_styles' );

Trong đó, 'style' là tên của file CSS của bạn và get_stylesheet_uri() sẽ trả về đường dẫn đến file style.css của theme của bạn.

Nếu bạn muốn sử dụng một file CSS khác, hãy thay đổi tên của file và đường dẫn tương ứng.

Bạn cũng có thể thêm một đường dẫn tuyệt đối đến file CSS của bạn như sau:

function my_theme_enqueue_styles() {
  wp_enqueue_style( 'style', 'https://example.com/path/to/your/file.css' );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_theme_enqueue_styles' );

Sử dụng hàm wp_enqueue_script() để JavaScript vào theme

Tương tự như với CSS, bạn có thể sử dụng hàm wp_enqueue_script() để thêm JavaScript vào theme của bạn.

Bạn có thể sử dụng hàm wp_enqueue_script() bằng cách thêm mã sau vào functions.php của theme của bạn:

function my_theme_enqueue_scripts() {
  wp_enqueue_script( 'script', get_template_directory_uri() . '/js/your-script.js', array(), '1.0.0', true );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_theme_enqueue_scripts' );

Trong đó, 'script' là tên của file JavaScript của bạn, '/js/your-script.js' là đường dẫn tương đối đến file JavaScript và '1.0.0' là phiên bản của script.

Nếu bạn muốn sử dụng một đường dẫn tuyệt đối đến file JavaScript của bạn, bạn có thể thay đổi đường dẫn tương ứng.

Sử dụng đường dẫn tuyệt đối hoặc đường dẫn tương đối đến file CSS hoặc JavaScript

Khi sử dụng hàm wp_enqueue_style()wp_enqueue_script(), bạn có thể sử dụng đường dẫn tuyệt đối hoặc đường dẫn tương đối đến file CSS hoặc JavaScript của bạn.

Cách sử dụng hàm wp_enqueue_style()

Để sử dụng hàm wp_enqueue_style() để thêm file CSS vào WordPress, bạn cần làm như sau:

Truyền các tham số như tên, đường dẫn, phiên bản của file CSS vào hàm wp_enqueue_style(). Cú pháp của hàm này như sau:

wp_enqueue_style( $handle, $src, $deps, $ver, $media );

Trong đó:

 • $handle: Tên của file CSS. Đây là tham số bắt buộc.
 • $src: Đường dẫn đến file CSS. Đây là tham số bắt buộc.
 • $deps: Mảng các file CSS phụ thuộc. Đây là tham số tùy chọn.
 • $ver: Phiên bản của file CSS. Đây là tham số tùy chọn.
 • $media: Định dạng của file CSS (ví dụ: screen, print, ...). Đây là tham số tùy chọn.

Ví dụ:

wp_enqueue_style( 'style', get_stylesheet_uri(), array(), '1.0.0', 'all' );

Trong đó, 'style' là tên của file CSS, get_stylesheet_uri() là đường dẫn đến file style.css của theme, '1.0.0' là phiên bản của file CSS và 'all' là định dạng của file CSS.

Sử dụng hàm add_action() để đăng ký hàm wp_enqueue_style() vào hook wp_enqueue_scripts.

Cú pháp của hàm này như sau:

add_action( $hook, $function_to_add, $priority, $accepted_args );

Trong đó:

 • $hook: Tên của hook mà bạn muốn đăng ký hàm vào. Trong trường hợp này, hook là wp_enqueue_scripts.
 • $function_to_add: Tên của hàm mà bạn muốn đăng ký vào hook. Trong trường hợp này, hàm là wp_enqueue_style().
 • $priority: Độ ưu tiên của hàm. Đây là tham số tùy chọn.
 • $accepted_args: Số lượng tham số được chấp nhận bởi hàm. Đây là tham số tùy chọn.

Ví dụ:

function my_theme_enqueue_styles() {
  wp_enqueue_style( 'style', get_stylesheet_uri(), array(), '1.0.0', 'all' );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_theme_enqueue_styles' );

Trong đó, 'my_theme_enqueue_styles' là tên của hàm, 'wp_enqueue_scripts' là tên của hook mà bạn muốn đăng ký hàm vào.

Cách sử dụng hàm wp_enqueue_script()

Để sử dụng hàm wp_enqueue_script() để thêm file JavaScript vào WordPress, bạn cần làm như sau:

Truyền các tham số như tên, đường dẫn, phiên bản của file JavaScript vào hàm wp_enqueue_script(). Cú pháp của hàm này như sau:

wp_enqueue_script( $handle, $src, $deps, $ver, $in_footer );

Trong đó:

 • $handle: Tên của file JavaScript. Đây là tham số bắt buộc.
 • $src: Đường dẫn đến file JavaScript. Đây là tham số bắt buộc.
 • $deps: Mảng các file JavaScript phụ thuộc. Đây là tham số tùy chọn.
 • $ver: Phiên bản của file JavaScript. Đây là tham số tùy chọn.
 • $in_footer: Xác định liệu file JavaScript có được đưa vào phần cuối trang hay không (mặc định là false). Đây là tham số tùy chọn.

Ví dụ:

wp_enqueue_script( 'script', get_template_directory_uri() . '/js/script.js', array(), '1.0.0', true );

Trong đó, 'script' là tên của file JavaScript, get_template_directory_uri() . '/js/script.js' là đường dẫn đến file script.js của theme, '1.0.0' là phiên bản của file JavaScript và true là để đưa file JavaScript vào phần cuối trang.

Sử dụng hàm add_action() để đăng ký hàm wp_enqueue_script() vào hook wp_enqueue_scripts

Cú pháp của hàm này như sau:

add_action( $hook, $function_to_add, $priority, $accepted_args );

Trong đó:

 • $hook: Tên của hook mà bạn muốn đăng ký hàm vào. Trong trường hợp này, hook là wp_enqueue_scripts.
 • $function_to_add: Tên của hàm mà bạn muốn đăng ký vào hook. Trong trường hợp này, hàm là wp_enqueue_script().
 • $priority: Độ ưu tiên của hàm. Đây là tham số tùy chọn.
 • $accepted_args: Số lượng tham số được chấp nhận bởi hàm. Đây là tham số tùy chọn.

Ví dụ:

function my_theme_enqueue_scripts() {
  wp_enqueue_script( 'script', get_template_directory_uri() . '/js/script.js', array(), '1.0.0', true );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_theme_enqueue_scripts' );

Trong đó, 'my_theme_enqueue_scripts' là tên của hàm, 'wp_enqueue_scripts' là tên của hook mà bạn muốn đăng ký hàm vào

Sử dụng đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối

Khi thêm CSS hoặc JavaScript vào website của bạn, bạn có thể sử dụng đường dẫn tuyệt đối hoặc đường dẫn tương đối.

Đường dẫn tuyệt đối:

Đường dẫn tương đối

 • Đường dẫn tương đối là đường dẫn liên quan đến thư mục hiện tại của file đang được xem xét.

 • Đường dẫn tương đối giúp bạn viết mã nguồn gọn hơn và dễ dàng chuyển đổi giữa các trang.

 • Có hai loại đường dẫn tương đối: đường dẫn tương đối đến file hoặc đường dẫn tương đối đến thư mục.

  • Đường dẫn tương đối đến file:
   • Ví dụ: "css/style.css". Đây là đường dẫn tương đối đến file style.css trong thư mục css nằm trong thư mục hiện tại.
  • Đường dẫn tương đối đến thư mục:
   • Ví dụ: "../css/style.css". Đây là đường dẫn tương đối đến file style.css trong thư mục css nằm trong thư mục cha của thư mục hiện tại.

Lưu ý rằng khi sử dụng đường dẫn tương đối, bạn cần phải đặt đúng vị trí của file CSS hoặc JavaScript trong website của mình để tránh lỗi khi trình duyệt không tìm thấy file cần thiết.

Kết bài viết

Trong những năm qua, CSS và JavaScript đã trở thành hai công cụ quan trọng để tạo ra các trang web đẹp mắt, tương tác và chuyên nghiệp hơn. Khi làm việc với CSS và JavaScript, sử dụng đường dẫn tuyệt đối hoặc đường dẫn tương đối để thêm các file CSS hoặc JavaScript vào website của bạn là một kỹ năng cần thiết.

Đường dẫn tuyệt đối cho phép bạn sử dụng đường dẫn đầy đủ đến file CSS hoặc JavaScript trong website của bạn. Trong khi đó, đường dẫn tương đối giúp bạn viết mã nguồn gọn hơn và dễ dàng chuyển đổi giữa các trang.

Bằng cách sử dụng hàm wp_enqueue_style() và wp_enqueue_script(), bạn có thể dễ dàng thêm các file CSS và JavaScript vào theme của mình. Điều quan trọng là hãy chắc chắn rằng bạn đã đặt đúng vị trí của các file này trong website của mình, để tránh các lỗi không cần thiết khi trình duyệt không tìm thấy các file cần thiết.

Với các kỹ năng cơ bản này, bạn sẽ có thể làm việc với CSS và JavaScript một cách hiệu quả hơn và tạo ra các trang web đẹp mắt và tương tác hơn.

Cùng chuyên mục:

Child theme là gì? Cách tạo Child theme trong WordPress

Child theme là gì? Cách tạo Child theme trong WordPress

Cách tạo Shortcodes trong WordPress từ A-Z

Cách tạo Shortcodes trong WordPress từ A-Z

Cách sửa lỗi SSL trong WordPress và cài đặt

Cách sửa lỗi SSL trong WordPress và cài đặt

Cách tạo và sử dụng các template file trong theme Wordpress

Cách tạo và sử dụng các template file trong theme Wordpress

Cách tạo Widget trong Theme WordPress

Cách tạo Widget trong Theme WordPress

Theme trong WordPress là gì? Cách cài đặt Theme trong WordPress

Theme trong WordPress là gì? Cách cài đặt Theme trong WordPress

Cách tạo Theme WordPress từ Scratch từ A-Z

Cách tạo Theme WordPress từ Scratch từ A-Z

Bài 06: Tạo trang quản lý Options trong WordPress

Bài 06: Tạo trang quản lý Options trong WordPress

Ở bài trước mình có nêu ra một ví dụ về quản lý thông tin…

Bài 05: Options API trong WordPress: add_option / get_option ...

Bài 05: Options API trong WordPress: add_option / get_option ...

Trong database của WordPress bạn sẽ thấy một table ten là [prefix]_options, table này sẽ…

Bài 04: Tìm hiểu Hooks , Action và Filter trong WordPress

Bài 04: Tìm hiểu Hooks , Action và Filter trong WordPress

Bạn đã từng nghe khái niệm lập trình hướng sự kiện trong các Framework như…

Bài 02: WordPress API là gì? Danh sách API trong WordPress

Bài 02: WordPress API là gì? Danh sách API trong WordPress

Đáng lẽ mình không viết bài này nhưng lúc đang viết bài tiếp theo thì…

Bài 01: WordPress là gì? Nên làm website bằng WordPress?

Bài 01: WordPress là gì? Nên làm website bằng WordPress?

WordPress là một CMS được phát triển trên ngôn ngữ lập trình PHP ...

Bài 12: Custom Taxonomy trong WordPress

Bài 12: Custom Taxonomy trong WordPress

Bài trước mình đã hướng dẫn bạn tạo một thể loại bài viết mới bằng…

Bài 11: Tạo Custom Post Type trong WordPress

Bài 11: Tạo Custom Post Type trong WordPress

Đây là các thể loại mặc định có sẵn sau khi bạn cài đặt WordPress.…

Bài 10: Hiển thị metadata ngoài frontend

Bài 10: Hiển thị metadata ngoài frontend

Sẵn có bạn hỏi làm thế nào để hiển thị nội dung bài viết ra…

Bài 09: Bốn bước custom Meta Boxes trong WordPress

Bài 09: Bốn bước custom Meta Boxes trong WordPress

Tới bài thứ chín này thì khái niệm Custom Meta Boxes không còn xa lạ…

Bài 08: Metadata API trong WordPress

Bài 08: Metadata API trong WordPress

WordPress sử dụng mô hình EAV nhằm giúp lập trình viên có thể tùy biến…

Bài 07: Custom Meta Boxes trong WordPress

Bài 07: Custom Meta Boxes trong WordPress

WordPress là một CMS nên hệ thống dữ liệu của nó chỉ dừng lại ở…

Bài 06: Tạo menu trong Admin WordPress

Bài 06: Tạo menu trong Admin WordPress

Ở bài tạo trang quản lý Options mình đã hướng dẫn các bạn thêm một…

Bài 03: Các bước tạo plugin trong WordPress (căn bản)

Bài 03: Các bước tạo plugin trong WordPress (căn bản)

Như ta biết WordPress là một CMS mã nguồn mở giúp quản lý nội dung…

Top