STRING FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTIONS
DATE/TIME FUNCTIONS
ADVANCED FUNCTIONS
ENCRYPTION FUNCTIONS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm PASSWORD trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm PASSWORD trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm PASSWORD được sử dụng bởi hệ thống xác thực trong MySQL để tạo mật khẩu băm từ chuỗi mật khẩu văn bản gốc bằng cách sử dụng các kỹ thuật băm mạnh hơn được giới thiệu trong MySQL 4.1

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm PASSWORD trong MySQL là:

PASSWORD( string )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • string: Một chuỗi mật khẩu văn bản gốc là nguồn để tạo mật khẩu được mã hóa/băm trong MySQL.

Lưu ý:

  • Hàm PASSWORD sẽ trả về NULL, nếu chuỗi là NULL.
  • Hàm PASSWORD thực hiện mã hóa một chiều.
  • Hàm PASSWORD được sử dụng bởi hệ thống xác thực trong MySQL để lưu trữ mật khẩu.
  • Không sử dụng chức năng PASSWORD trong ứng dụng của riêng bạn, thay vào đó hãy sử dụng các chức năng MD5 hoặc SHA1.

3. Version

Hàm PASSWORD có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1

4. Ví dụ

mysql>  SELECT PASSWORD('1a2sĐ@@@#');
Ket qua: '*5DE577E87947A5B636BFFF8640ABA0AF4D770396'

mysql> SELECT PASSWORD('freetuts.net');
Ket qua: '*477F02DCB3C13804A98B7139F378715E707FCD54'

mysql> SELECT PASSWORD(NULL);
Ket qua: NULL

 

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Hàm LTRIM trong MySQL

Hàm LTRIM trong MySQL

Cách sử dụng LTRIM trong MySQL

Top