MYSQL CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Truy vấn con (Sub Query) trong MySQL

Truy vấn con trong MySQL hay còn gọi là Sub Query, tức là một truy vấn sẽ được lồng trong một câu truy vấn khác. Và trong bài này chung ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước tiên hãy phân tích một chút về ý nghĩa và cách thức hoạt động để bạn hiểu rõ hơn.

1. Truy vấn con - sub query trong MySQL

Truy vấn con hay còn gọi là Sub Query, đây là một cách xử lý dữ liệu của ngôn ngữ T-SQL nói chung và MySQL nói riêng. Bản chất sub query trong MySQL là trả về một bảng ảo, sau đó sử dụng bảng ảo đó để thực hiện tiếp các câu lệnh khác.

Lênh sub query sẽ có tốc độ chậm hơn bình thường, bởi bản chất nó là tạo ra table ảo nên tốn nhiều tài nguyên lưu trữ hơn.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

* Lưu ý: Một câu truy vấn sẽ được bắt đầu bằng lệnh Select, vì vậy ta sẽ dùng nó để nhận biết trong một câu lệnh SQL có bao nhiêu truy vấn con.

Ví dụ: Lấy thông tin nhân viên đang làm việc tại USA.

SELECT 
  lastName, firstName
FROM
  employees
WHERE
  officeCode IN (SELECT 
      officeCode
    FROM
      offices
    WHERE
      country = 'USA');

Xem hình để hiểu rõ hơn:

table ao truy van con jpg

2. Thực hành Sub Query trong MySQL

Quay lại dữ liệu như bài trước như sau:

Bảng Students:

truy van con data JPG

Bảng Class:

bang class truy van con JPG

Bây giờ mình sẽ ra một đề bài: Lấy tất cả sinh viên thuộc lớp có là 1.

Thực ra bài này ta chỉ cần thêm lệnh where như sau là được:

SELECT * 
FROM students 
WHERE class_id = 1

Tuy nhiên mình sẽ giải thêm một cách khác là sử dụng truy vấn con. Mình sẽ tạo một sub query trả về một table ảo tên là (class_tmp) ,chứa id của lớp cần lấy, sau đó join với table Students là ra kết quả.

SELECT * 
FROM students 
	JOIN	
	(
		SELECT * FROM class
		WHERE class_id = 1
	) AS class_tmp ON class_tmp.class_id = students.class_id

Đương nhiên câu lệnh này sẽ chậm hơn cách thông thường, bởi chương trình sẽ phải thực hiện nhiều query rất phức tạp.

Qua bài này bạn thấy ta có thể JOIN với một truy vấn con, điều này chứng minh răng bản chất của truy vấn con là tạo ra một bảng ảo với dữ liệu là kết quả của truy vấn đó, nên sẽ tốn rất nhiều tài nguyên để lưu trữ trong quá trình xử lý. Vì vậy bạn phải cân nhắc việc có nên sử dụng truy vấn con hay không.

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top