VIEW
STORED PROCEDURE
INDEX
FULL TEXT SEARCH
TRIGGER
TIPS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Vòng lặp while trong MySQL

Cuối cùng cũng tới bài căng nhất này đó là bài vòng lặp while trong MYSQL. Nếu bạn là dân lâp trình web thì cũng không quên vòng lặp while trong php nhỉ? Nó ít khi được sử dụng khi viết ứng dụng web (hay dùng foreach) nhưng trong MYSQL thì lại khác, chúng ta sử dụng vòng lặp WHILE rất nhiều.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong MySql có ba vòng lặp chính đó là vòng lặp while, vòng lặp repeat, vòng lặp với lệnh LOOPLIEVE. Trong bài này chúng ta tìm hiểu vòng lặp while trước.

1. Cú pháp vòng lặp while trong MYSQL

Ta có cú pháp vòng lặp while như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

WHILE expression DO
  Statements
END WHILE;

Nếu biểu thức expression có giá trị là sai thì vòng lặp sẽ dừng, ngược lại thì vòng lặp sẽ được thực hiện. Chính vì vậy khi sử dụng bạn cẩn thận nếu như bị lặp vô hạn thì ưng dụng của bạn sẽ bị chết ngay lập tức.

2. Ví dụ vòng lặp While trong MYSQL

Ví dụ: Viết chương trình Stored Procedure in ra màn hình các số từ a tới b bằng vòng lặp While.

Trong ví dụ này mình có sử dụng hàm CONCAT, đây là một hàm nỗi chuỗi trong MYSQL và tham số truyền vào của nó là danh sách các chuỗi cần nối cách nhau bởi dấu phẩy. Hàm này không giới hạn tham số truyền vào. Nếu như bạn sử dụng cú pháp dấu + để nối chuỗi thì sai nhé, trong MYSQL không hỗ trợ phép toan này đối với chuỗi mà chỉ dành cho number.

DELIMITER $$

DROP PROCEDURE IF EXISTS loopWhile$$

CREATE PROCEDURE loopWhile(
	IN a INT(11),
	IN b INT(11)
)
BEGIN
	-- Chuoi in ra man hinh--
    DECLARE str VARCHAR(255) DEFAULT '';
	
    WHILE (a <= b) DO
		SET str = CONCAT(str,a,',');
        SET a = a + 1; 
    END WHILE;
    
    SELECT str;
END$$
DELIMITER ;

Chạy thử:

CALL loopWhile(1,10);

Kết quả:

vong lap while trong mysql 1 png

Lời kết:

Bài này chỉ trình bày tới đây thôi vì nội dung của nó cũng không có gì nhiều, chỉ yếu đưa ra cú pháp và ví dụ sử dụng vòng lặp while trong mysql để các bạn dễ hiểu hơn thôi. Ở một serie khác chúng ta sẽ làm những bài tập vận dụng nhiều hơn chứ bây giờ mà đưa vào thì các bạn sẽ loạn mất. chúc các bạn học tốt nhé.

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top