VIEW
STORED PROCEDURE
INDEX
FULL TEXT SEARCH
TRIGGER
TIPS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh Drop View trong MySQL

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh Drop View trong MySQL, đây là lệnh dùng để xóa một View bất kì ra khỏi database trong MySQL.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu lệnh Drop View trong MySQL

Lệnh Drop View sẽ xóa một view ra khỏi database, sau khi thực hiện bạn sẽ không thể phục hồi lại view đó được.

Cú pháp như sau:

DROP VIEW [IF EXISTS] view_name;

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Từ khóa DROP VIEW cho biết là bạn đang muốn xóa một view nào đó.
 • Từ khóa IF EXISTS có thể có hoặc không. Nếu có thì sẽ không bị lỗi khi view không tồn tai, ngược lại sẽ bị lỗi.

Để xóa nhiều view cùng một lúc thì ta sử dụng cú pháp sau:

DROP VIEW [IF EXISTS] view_name1 [,view_name2]...;

Trong lệnh này nếu bạn không sử dụng từ khóa IF EXISTS thì chỉ cần một view không tồn tại là kết quả lênh SQL không được thực hiện, đồng nghĩa với việc không có view nào được xóa.

* Lưu ý: Phiên bản MySQL 5.7 trở về trước thì lại khác, nó trả về lỗi các view không tồn tại nhưng vẫn xóa những view tồn tai.

2. Cách dùng Drop View trong MySQL để xóa View

Hãy làm một vài ví dụ về xóa view để hiểu rõ hơn câu lệnh này.

Vi dụ 1: Xóa một view

Giả sử mình dùng lệnh sau để tạo view customerPayments.

customers payments png

CREATE VIEW customerPayments 
AS
  SELECT 
    customerName, 
    SUM(amount) payment
  FROM
    customers
  INNER JOIN payments 
    USING (customerNumber)
  GROUP BY 
    customerName;

Sau đó mình dùng lệnh Drop View để xóa view vừa tạo đó.

DROP VIEW IF EXISTS customerPayments;

Ví dụ 2: Xóa nhiều view cùng một lệnh

Cho hai table có cấu trúc như sau:

offices employees png

Bây giờ mình tạo mới một view có tên là employeeOffices.

CREATE VIEW employeeOffices AS
  SELECT 
    firstName, lastName, addressLine1, city
  FROM
    employees
      INNER JOIN
    offices USING (officeCode);

Bạn hãy để ý nhé, mình chỉ mới tạo một view thôi, nên câu lệnh xóa 2 view dưới đây sẽ bị lỗi.

DROP VIEW employeeOffices, eOffices;

Lỗi thu được đó là:

Error Code: 1051. Unknown table 'classicmodels.eoffices'

Nhưng nếu ta thêm từ khóa IF EXISTS thì chuyện gì xảy ra?

DROP VIEW IF EXISTS employeeOffices, eOffices;

Kết quả thu được:

1 warning(s): 1051 Unknown table 'classicmodels.eoffices'

Như vậy câu lệnh vẫn chạy thành công, chỉ là xuất hiện một cảnh báo lỗi.

Giả sử ta tạo thêm một view nữa dựa trên hai bảng sau:

product productlines png

CREATE VIEW productCatalogs AS
  SELECT 
    productLine, productName, msrp
  FROM
    products
      INNER JOIN
    productLines USING (productLine);

Bây giờ chạy lênh Drop View để xóa hai views: productCatalogs và employeeOffices quá đơn giản.

DROP VIEW employeeOffices, productCatalogs;

Kết quả trả về thành công!

Như vậy mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng lệnh Drop View trong MySQL để xóa các view. Chúc bạn thực hiện thành công!

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top