VIEW
STORED PROCEDURE
INDEX
FULL TEXT SEARCH
TRIGGER
TIPS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách fix lỗi missing index for constraint trong MySQL

Bạn đang tạo khóa ngoại nhưng gặp lỗi "missing index for constraint" trong MySQL? Vậy thì hãy tham khảo bài hướng dẫn này nhé, mình sẽ giúp bạn fix lỗi đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu dịch ra tiếng Anh thì nó rất rõ nghĩa, đây là lỗi bị thiếu chỉ mục cho ràng buộc khóa ngoại. Theo như quy tắc thì khá ngoại của bảng con phải trỏ đến khóa chính của bảng cha, nhưng bạn đã không tạo khóa chính cho bảng cha.

Vì vậy giải pháp là bạn phải tạo chỉ mục khóa chính trước khi tạo khóa ngoai nhé.

Mình sẽ lấy một ví dụ trên stackoverflow luôn nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tạo bảng con med_pharmacy

DROP TABLE IF EXISTS `med_pharmacy`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `med_pharmacy` (
 `med_pharmacy_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `med_id` int(11) NOT NULL,
 `med_barcode` varchar(45) DEFAULT NULL,
 `med_received` date DEFAULT NULL,
 `med_expiry` date DEFAULT NULL,
 `med_tablet` int(11) DEFAULT NULL,
 `med_pill` int(11) DEFAULT NULL,
 `clinic_id` varchar(45) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`med_pharmacy_id`),
 KEY `fk_med_pharmacy_medication1_idx` (`med_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1261 DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

Tạo bảng cha medication

DROP TABLE IF EXISTS `medication`;

CREATE TABLE `medication` (
 `med_id` int(11) NOT NULL,
 `med_name` varchar(75) NOT NULL,
 `med_date_added` date DEFAULT NULL,
 `clinic_id` varchar(45) DEFAULT NULL,
 `med_type` varchar(15) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

Bây giờ thêm khóa ngoại bằng lệnh SQL:

ALTER TABLE `med_pharmacy`  
ADD CONSTRAINT `fk_med_pharmacy_medication1` 
FOREIGN KEY (`med_id`) 
REFERENCES
`medication` (`med_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE MySQL

Thì xuất hiện lỗi:

#1822 - Failed to add the foreign key constaint. 
Missing index for constraint 'fk_med_pharmacy_medication1' 
in the referenced table 'medication'

Nó nói khá rõ ràng, trong bảng medication bạn đã không tạo khóa chính cho med_id.

Vì vậy hãy thêm nó bằng lệnh sau:

ALTER TABLE medication ADD PRIMARY KEY (med_id);

Rồi chạy lại lệnh tạo kháo ngoại ở trên nhé.

ALTER TABLE `med_pharmacy`  
ADD CONSTRAINT `fk_med_pharmacy_medication1` 
FOREIGN KEY (`med_id`) 
REFERENCES
`medication` (`med_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE MySQL

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách khắc phục lỗi "missing index for constraint" trong MySQL. Chúc bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top