VIEW
STORED PROCEDURE
INDEX
FULL TEXT SEARCH
TRIGGER
TIPS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

After Update Trigger trong MySQL

Trong bài này bạn sẽ học cách tạo After Update Trigger trong MySQL, đây là loại trigger được gọi sau khi lệnh update hoàn thành, vì vậy bạn có thể truy cập OLD và NEW nhưng không thay đổi được giá trị của chúng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Về cách hoạt động thì không khác gì lệnh After Insert, điểm khác duy nhất là một bên là INSERT TRIGGER và một bên là UPDATE TRIGGER.

1. Cú pháp After Update Trigger trong MySQL

Như thường lệ, bạn phải hiểu rằng đây là loại trigger hoạt động sau khi lệnh update thực hiện xong.

Cú pháp của nó như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

CREATE TRIGGER trigger_name
AFTER UPDATE
ON table_name FOR EACH ROW
trigger_body

MySQL nhận biết đây là loại AFTER UPDATE trigger thông qua từ khóa này.

Về phần trigger body bạn nên đặt trong thẻ BEGIN .. END để tường minh, vì dù sao body nếu có nhiều lệnh SQL thì đó là điều bắt buộc.

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trigger_name
  AFTER UPDATE
  ON table_name FOR EACH ROW
BEGIN
  -- statements
END$$  

DELIMITER ;

Như mình đã nói ở trên, bạn có thể truy xuất đến giá trị của OLDNEW nhưng không thể cập nhật được, vì MySQL đã thực hiện update xong mới gọi đến trigger này.

MySQL AFTER UPDATE Trigger png

2. Ví dụ After Update Trigger trong MySQL

Hãy xem ví dụ dưới đây, chúng ta vẫn làm việc với bảng sales như ở bài trước. Hãy chạy lệnh SQL này để tạo bảng.

Tạo table sale

Dưới đây là cấu trúc của bảng Sales.

DROP TABLE IF EXISTS Sales;

CREATE TABLE Sales (
  id INT AUTO_INCREMENT,
  product VARCHAR(100) NOT NULL,
  quantity INT NOT NULL DEFAULT 0,
  fiscalYear SMALLINT NOT NULL,
  fiscalMonth TINYINT NOT NULL,
  CHECK(fiscalMonth >= 1 AND fiscalMonth <= 12),
  CHECK(fiscalYear BETWEEN 2000 and 2050),
  CHECK (quantity >=0),
  UNIQUE(product, fiscalYear, fiscalMonth),
  PRIMARY KEY(id)
);

Tiếp theo hãy insert 3 dòng dữ liệu vào, khác hoàn toàn với bài trước.

INSERT INTO Sales(product, quantity, fiscalYear, fiscalMonth)
VALUES
  ('2001 Ferrari Enzo',140, 2021,1),
  ('1998 Chrysler Plymouth Prowler', 110,2021,1),
  ('1913 Ford Model T Speedster', 120,2021,1);

Nào, bây giờ hãy sử dụng lệnh Select để xem trong bảng có gì nhé.

SELECT * FROM Sales;

MySQL AFTER UPDATE trigger sample table png

Tạo thêm một table SalesChanges để lưu trữ thông tin cập nhật của bảng sales.

DROP TABLE IF EXISTS SalesChanges;

CREATE TABLE SalesChanges (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  salesId INT,
  beforeQuantity INT,
  afterQuantity INT,
  changedAt TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

Tạo trigger

Tiếp theo hãy tạo trigger xử lý tình huống sau: Nếu giá trị của quantity cập nhật khác với gí trị cũ thì hãy lưu vết vào table SalesChanges để sau này biết lịch sử thay đổi của nó.

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER after_sales_update
AFTER UPDATE
ON sales FOR EACH ROW
BEGIN
  IF OLD.quantity <> new.quantity THEN
    INSERT INTO SalesChanges(salesId,beforeQuantity, afterQuantity)
    VALUES(old.id, old.quantity, new.quantity);
  END IF;
END$$

DELIMITER ;

Về các hàm mình sử dụng ở trên khá quen thuộc với các bạn rồi nên mình không giải thích gì thêm.

Thử trigger

Bây giờ hãy thử update dữ liệu xem trigger có hoạt động không nhé.

Bạn hãy để ý dòng dữ liệu ID = 1 có giá trị của quantity là 140, bây giờ mình sẽ cập nhật nó thành 350.

Nếu như trigger hoạt động đúng thì nó sẽ lưu vết vào bảng SalesChanges.

UPDATE Sales 
SET quantity = 350
WHERE id = 1;

Hãy chạy câu SQL trên nhé, sau đó chạy lệnh dưới đây để xem trong bảng SalesChanges có gì không.

SELECT * FROM SalesChanges;

MySQL AFTER UPDATE trigger example png

Như vậy là nó đã hoạt động. Bây giờ hãy thử cập nhật tất của quantity tăng lên 10%.

UPDATE Sales 
SET quantity = CAST(quantity * 1.1 AS UNSIGNED);

Xem lại bảng SalesChanges:

SELECT * FROM SalesChanges;

MySQL AFTER UPDATE trigger example 2 png

Vùng mình khoanh đỏ chính là ba dòng dữ liệu đã được thêm vào bởi vì mình đã update tăng 10% quantity cho 3 rows trong bảng Sales.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng After Update Trigger trong MySQL, với loại trigger này sẽ giúp bạn làm được khá nhiều việc, nhất là dùng đẻ lưu vết các table.

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top