VIEW
STORED PROCEDURE
INDEX
FULL TEXT SEARCH
TRIGGER
TIPS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Truyền tham số vào Mysql Stored Procedure

Như ta biết thông thường một hàm sẽ có các tham số truyền vào và đối với ngôn ngữ lập trình thì sẽ tồn tại khái niệm tham chiếu và tham trị. Nhưng với Procedure trong MYSQL thì sẽ tồn tại ba loại đó là tham số IN, tham số OUT tham số INOUT tuy nhiên về bản chất thì nó rất giống nhau. Chi tiết thế nào thì chúng ta tìm hiểu ở các phần dưới đây nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Vậy thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách truyền một tham số (variable) vào một Stored Procedure như thế nào? Nhưng trước tiên chúng ta tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

Lưu ý trong bài này tôi sử dụng lại CSDL của bài trước đó là bảng Products nhé, nên nếu bạn chưa đọc bài tạo procedure đầu tiên thì vui lòng quay lại đọc để tạo CSDL. Mà thôi tôi đưa vào đây luôn cho tiện theo dõi.

1. Tạo Cơ sở dữ liệu Products

Bạn tạo mới một Database và chạy lệnh SQL tạo bảng sau lệnh này sẽ tạo một bảng products và thêm hai record:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `products` (
 `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `title` VARCHAR(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `content` TEXT COLLATE utf8_unicode_ci,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=3 ;
 
--
-- Contenu de la table `products`
--
 
INSERT INTO `products` (`id`, `title`, `content`) VALUES
(1, 'Học lập trình online tại freetuts.net', 'Gioi thieu website Học lập trình online tại freetuts.net'),
(2, 'Tutorials học Stored Procedure', 'Website Tutorials học Stored Procedure');

2. Các loại tham số trong Mysql Stored Procedure

Chúng ta có hai loại tham số chính trong Procedure đó là:

 • IN: Đây là chế độ mặc định (nghĩa là nếu bạn không định nghĩa loại nào thì nó sẽ hiểu là IN). Khi bạn sử dụng mức này thì nó sẽ được bảo vệ an toàn, có nghĩa là sẽ không bị thay đổi nếu như trong Procedure có tác động đến
 • OUT: Chế độ này nếu như trong Procedure có tác động thay đổi thì nó sẽ thay đổi theo. Nhưng có điều đặc biệt là dù trước khi truyền vào mà bạn gán giá trị cho biến đó thì vẫn sẽ không nhận được vì mặc định nó luôn hiểu giá trị truyền vào là NULL.
 • INOUT: Đây là sự kết hợp giữa INOUT. Nghĩa là có thể gán giá trị trướccó thể bị thay đổi nếu trong Procedure có tác động tới

Ví dụ:

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE getById(IN id INT(11))
BEGIN
	/*Code*/
END; $$
DELIMITER;

Nếu muốn truyền vào nhiều hơn một tham số thì ta sẽ ngăn cách nó bởi dấu phẩy. Ví dụ:

DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS getById $$
CREATE PROCEDURE getById(IN id INT(11), IN title VARCHAR(255))
BEGIN
	/*Code*/
END; $$
DELIMITER;

Thông thường chúng ta viết các tham số xuống hàng để nhìn đẹp hơn. Ví dụ:

DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS getById $$

CREATE PROCEDURE getById(
	IN id INT(11), 
	IN title VARCHAR(255)
)
BEGIN
	/*Code*/
END; $$
DELIMITER;

3. Tham số loại IN trong Mysql Stored Procedure

Như trình bày ở trên tham số này sẽ được bảo vệ và không bị thay đổi trong quá trình sử dụng trong Procedure.

Ví dụ: Viết Store lấy chi tiết sản phẩm theo ID

DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS getById $$
CREATE PROCEDURE getById(IN idVal INT(11))
BEGIN
	SELECT * FROM products WHERE id = idVal;
END; $$
DELIMITER;

Chạy Procedure này:

CALL getById(1);

Và ta có giao diện kết quả trả về:

call store procedure in mysql png

4. Tham số loại OUT trong Mysql Stored Procedure

Loại out nếu trong quá trình thực thi mà Procedure có tác động đến tham số này thì bên ngoài nó ảnh hưởng theo. Khi nhận tham số này thì Procedure sẽ hiểu đó là giá trị NULL nên dù bạn có gán giá trị cho biến trước khi truyền vào nó vẫn lấy NULL.

 • Biến truyền vào phải có chữ @ đằng trước, ví dụ @title

Ví dụ: Truyền tham số title kiểu OUT vào Procedure và đổi giá trị cho nó, sau đó bên ngoài Procedure hiển thị giá trị của title.

DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS changeTitle $$
CREATE PROCEDURE changeTitle(OUT title VARCHAR(255))
BEGIN
	SET title = 'Hoc lap trinh online tai freetuts.net';
END; $$
DELIMITER;

Bây giờ ta gọi Procedure này như sau:

CALL changeTitle(@title);

SELECT @title;

Thì kết quả sẽ như sau:

call store procedure in mysql 1 png

Như vậy ra rút ra kết luận như sau:

 • Khi truyền tham số dạng OUT mục đích là lấy dữ liệu trong Proedure và sử dụng ở bên ngoài.
 • Khi truyền tham số vào dạng OUT phải có chữ @ đằng trước biến
 • Hoạt động giống tham chiếu nên biến truyền vào dạng OUT không cần định nghĩa trước, chính vì vậy khởi đầu nó có giá trị NULL

5. Tham số dạng INOUT trong Mysql Stored Procedure

INOUT là sự kết hợp giữa INOUT, nghĩa là:

 • Nó có thể được định nghĩa trước và gán gia trị trước rồi truyền vào Procedure, điều này với dạng OUT thì không thể được nhưng IN thì được.
 • Sau khi thực thi xong nếu trong Procedure có tác động đến thì ảnh hưởng theo. Điêu này dạng IN không được nhưng OUT thì không được.

Ví dụ: Tạo Procedure

DELIMITER $$

DROP PROCEDURE IF EXISTS counter $$

CREATE PROCEDURE counter(INOUT number INT(11))
BEGIN
	SET number = number + 1;
END; $$
DELIMITER;

Gọi sử dụng:

SET @counter = 1;
CALL counter(@counter);
SELECT @counter;

Và kết quả là 2.

Nhưng nếu ta dùng dạng OUT thì kết quả sẽ là NULL. Lý do là bên trong có tăng lên 1 nhưng nó lấy giá trị truyền vào dạng OUTNULL nên 1 + NULL sẽ là NULL.

Lời kết:

Bài này bắt đầu thấy căng rồi phải không nào :D Thực sự thì với ba loại tham số này rất hay và rất giống với hàm trong các ngôn ngữ lập trình khác đó là tồn tại tham chiếu và tham trị nhưng cách thể hiện khác nhau. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về lệnh IF ELSE trong MySql nhé.

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top