VIEW
STORED PROCEDURE
INDEX
FULL TEXT SEARCH
TRIGGER
TIPS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh Drop Trigger trong MySQL

Trong bài viết này bạn sẽ được học cách sử dụng lệnh DROP TRIGGER trong MySQL, lệnh này dùng để xóa một trigger đã tạo nhưng không muốn sử dụng nữa.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp lệnh Drop Trigger

Lệnh Drop Trigger khá đơn giản, bạn chỉ việc sử dụng theo cú pháp sau:

DROP TRIGGER [IF EXISTS] [schema_name.]trigger_name;

Trong đó trigger_name chính là tên trigger mà bạn đã tạo. schema_name chính là schema mà trigger này thuộc về, mặc định nó là schema hiện tai mà bạn đang kết nối.

Lệnh IF EXISTS sẽ giúp việc xóa trigger được an toàn hơn, nghĩa là nó chỉ xóa chỉ khi nào trigger đó tồn tại. Nếu bạn không có dòng này thì sẽ xuất hiện lỗi trong trường hợp không có trigger nào tên là trigger_name.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bạn phải lưu ý rằng một khi đã xóa trigger thì nó sẽ mất vĩnh viễn, ko còn việc gọi tự động nào kể từ lúc đó về sau.

2. Ví dụ xóa trigger với lệnh Drop Trigger

Chúng ta sẽ làm một bài tập thực hành. Trước tiên hãy tạo một table có tên là billings với cấu trúc như lệnh SQL sau:

CREATE TABLE billings (
  billingNo INT AUTO_INCREMENT,
  customerNo INT,
  billingDate DATE,
  amount DEC(10 , 2 ),
  PRIMARY KEY (billingNo)
);

Tiếp theo tạo một trigger có tên là BEFORE UPDATE và gán vào table billings.

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER before_billing_update
  BEFORE UPDATE 
  ON billings FOR EACH ROW
BEGIN
  IF new.amount > old.amount * 10 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' 
      SET MESSAGE_TEXT = 'New amount cannot be 10 times greater than the current amount.';
  END IF;
END$$  
DELIMITER ;

Nếu bạn không biết dòng DELIMITER là gì thì hãy đọc lại kiến thức Store Procedure.

Trigger sẽ được kích hoạt trước khi chạy lệnh update. Nội dung của nó là hiển thị lỗi nếu giá mới lớn hơn gấp 10 lần giá cũ.

Tiếp theo hãy dùng lệnh SHOW TRIGGERS; để xem tồn tại không nhé.

SHOW TRIGGERS;

MySQL DROP TRIGGER example png

Bây giờ hãy chạy lệnh Drop trigger xem thế nào nhé.

DROP TRIGGER before_billing_update

Chạy lại lệnh SHOW TRIGGERS; để xem có gì khác biệt không.

SHOW TRIGGERS;

Và kết quả là nó đã bị xóa ra khỏi database.

MySQL DROP TRIGGER example after removal png

Như vậy trong bài này mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng lệnh DROP TRIGGER để xóa một trigger bất kì trong MySQL. Chúc bạn thực hiện thành công!

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top