VIEW
STORED PROCEDURE
INDEX
FULL TEXT SEARCH
TRIGGER
TIPS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách đổi tên View trong MySQL (Rename View)

Trong tutorials này mình sẽ hướng dẫn cách đổi tên view trong MySQL bằng cách sử dụng lệnh RENAME TABLE và kết hợp hai lệnh DROP VIEWCREATE VIEW.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Sử dụng Rename Table để đổi tên View

Bởi vì View và Table có chung cấu trúc và đặc tính nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng lệnh RENAME TABLE để thay đổi tên cho View.

Dưới đây là cú pháp đơn giản để đổi tên View:

RENAME TABLE original_view_name 
TO new_view_name;

* Lưu ý: Bạn không thể dùng lệnh này để di chuyển từ database này sang database khác. Nếu cố tình làm sẽ xuất hiện lỗi.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: Tạo view có tên là productLineSales

CREATE VIEW productLineSales AS
SELECT 
  productLine, 
  SUM(quantityOrdered) totalQtyOrdered
FROM
  productLines
    INNER JOIN
  products USING (productLine)
    INNER JOIN
  orderdetails USING (productCode)
GROUP BY productLine;

Bây giờ mình muốn đổi tên từ productLineSales sang productLineQtySales thì cách làm như sau:

RENAME TABLE productLineSales 
TO productLineQtySales;

Muốn kiểm tra thì hãy dùng lệnh SHOW FULL TABLES để xem tên đã đổi chưa nhé.

SHOW FULL TABLES WHERE table_type = 'VIEW';

2. Kết hợp Drop View và Create View để đổi tên View

Có một cách khác để đổi tên View trong MySQL đó là sử dụng lệnh Drop View để xóa view đó, sau đó sử dụng Create View để tạo lại View mới. Cách này nhìn chung hơi phiền hà, nhưng bạn có thể di chuyển view từ DB này sang DB khác.

Giả sử ta muốn đổi tên view từ productLineQtySales sang categorySales thì thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Dùng lệnh SHOW CREATE VIEW để xem cấu trúc SQL của View đó.

SHOW CREATE VIEW productLineQtySales;

Ta thu được kết quả như sau:

MySQL RENAME view example png

Hãy copy lại nội dung SQL ở cột Create View mà mình đã khoanh tròn và lưu vào file txt nhé.

Bước 2: Dùng lệnh Drop View để xóa view.

DROP VIEW productLineQtySales;

Bước 3: Dùng lệnh Create View để tạo view mới với nội dung mà bạn đã lưu trong file txt ở bước 1.

CREATE VIEW categorySales AS
SELECT 
  productLine, 
  SUM(quantityOrdered) totalQtyOrdered
FROM
  productLines
    INNER JOIN
  products USING (productLine)
    INNER JOIN
  orderDetails USING (productCode)
GROUP BY productLine;

Vậy là xong!

Như vậy qua bài viết này bạn đã biết cách đôi tên View trong MySQL rồi phải không nào. Nếu chỉ có nhu cầu đơn giản là đổi tên View thì bạn hãy sử dụng lệnh Rename Table, còn muốn di chuyển View từ DB nay sang DB khác thì bạn phải kết hợp cả hai lệnh Drop ViewCreate View nhé.

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top