main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm substr_replace() trong PHP

Hàm substr_replace() sẽ thay thế một đoạn của chuỗi bằng một chuỗi nào đó. Cụ thể, hàm sẽ cắt bỏ một đoạn hoặc toàn bộ chuỗi và thay thế đoạn bị cắt bỏ bằng một chuỗi con khác.

Cú pháp

Cú phápsubstr_replace($str, $replace, $pos, $lent);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $str là chuỗi ban đầu cần thay đổi.
  • $replace là chuỗi sẽ được thay thế vào.
  • $pos là vị trí bắt đầu cắt bỏ trong $str.
  • $lent là số kí tính từ vị trí $pos sẽ bị cắt bỏ trong chuỗi $str.

Ví dụ

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế toàn bộ chuỗi:

Code
$var = 'This is something';
echo $var . "<br />";
echo substr_replace($var, 'this is replace', 0) . "<br />";
echo substr_replace($var, 'this is replace', 0, strlen($var)) . "<br />";

Kết quả
This is something
this is replace
this is replace

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế một đoạn của chuỗi:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$var = 'This is something';
echo $var . "<br />";
echo substr_replace($var, 'replaces', 8) . "<br />";
echo substr_replace($var, 'replaces', 8, 9) . "<br />";

Kết quả
This is something
This is replaces
This is replaces

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế nhiều chuỗi cùng một lúc:

Quảng cáo

Code
$arr = [
	"A: AAA",
	"B: BBB",
	"C: CCC"
];
$result = substr_replace($arr, 'YYY', 3, 3);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
    [0] => A: YYY
    [1] => B: YYY
    [2] => C: YYY
)

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top