ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm substr_replace() trong PHP

Hàm substr_replace() sẽ thay thế một đoạn của chuỗi bằng một chuỗi nào đó. Cụ thể, hàm sẽ cắt bỏ một đoạn hoặc toàn bộ chuỗi và thay thế đoạn bị cắt bỏ bằng một chuỗi con khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápsubstr_replace($str, $replace, $pos, $lent);

Trong đó:

  • $str là chuỗi ban đầu cần thay đổi.
  • $replace là chuỗi sẽ được thay thế vào.
  • $pos là vị trí bắt đầu cắt bỏ trong $str.
  • $lent là số kí tính từ vị trí $pos sẽ bị cắt bỏ trong chuỗi $str.

Ví dụ

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế toàn bộ chuỗi:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code
$var = 'This is something';
echo $var . "<br />";
echo substr_replace($var, 'this is replace', 0) . "<br />";
echo substr_replace($var, 'this is replace', 0, strlen($var)) . "<br />";

Kết quả
This is something
this is replace
this is replace

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế một đoạn của chuỗi:

Code
$var = 'This is something';
echo $var . "<br />";
echo substr_replace($var, 'replaces', 8) . "<br />";
echo substr_replace($var, 'replaces', 8, 9) . "<br />";

Kết quả
This is something
This is replaces
This is replaces

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế nhiều chuỗi cùng một lúc:

Code
$arr = [
	"A: AAA",
	"B: BBB",
	"C: CCC"
];
$result = substr_replace($arr, 'YYY', 3, 3);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
    [0] => A: YYY
    [1] => B: YYY
    [2] => C: YYY
)

Tham khảo: php.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top