main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm is_file() trong PHP

Hàm is_file() sẽ kiểm tra xem đường dẫn truyền vào có phải là một tập tin hay không.

Cú pháp

Cú phápis_file( $filename);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu đường dẫn truyền vào tồn tại và là 1 tập tin, ngược lại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_file():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
function checkFile( $path){
	if (is_file($path)) {
		return $path . " là một tập tin <br />";
	}else{
		return $path . " không phải một tập tin <br />";
	}
}
echo checkFile("test.txt");
echo checkFile("css");
echo checkFile("something.txt");

Kết quả
test.txt là một tập tin 
css không phải một tập tin 
something.txt không phải một tập tin 

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top