ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm array_diff_uassoc() trong PHP

# Description

Hàm array_diff_uassoc() sẽ trả về một mảng các phần tử theo điều kiện của hàm $key_compare_func truyền vào, điều này khác với array_diff_assoc() là hàm để so sánh theo toán tử bằng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

# Parameters

Cú pháparray array_diff_uassoc ( array $array1 , array $array2 [, array $... ], callable $key_compare_func )

Trong đó:

 • $array1 là mảng thứ nhất, kết quả trả về sẽ nằm trong mảng này
 • $array2 là mảng thứ hai
 • ...
 •  $key_compare_func là hàm do người dùng định nghĩa, nếu kết quả nó trả về true thì phần tử lượt check đó được chọn, ngược lại sẽ không được chọn và hàm này so sánh các $key thay vì value :
  • Hàm này phải trả về 0 nếu $key1 = $key2, lớn hơn 0 nếu $key1 > $key2bé hơn 0 nếu $key1 < $key2
  • Sự so sánh dựa vào thứ tự trong mã ASCII

Để rõ hơn thì bạn nên xem qua hàm array_diff_assoc() và sau đó xem các ví dụ dưới đây.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

# Return values

Hàm sẽ trả về một mảng (mảng con của $array1) gồm các phần tử được quyết định bởi $key_compare_func.

# Examples

Trong ví dụ này hàm key_compare_func sẽ có hai tham số truyền vào là $a$b chính là các key lần lượt là key của  mảng thứ nhất trong danh sách tham số truyền vào và các key của mảng còn lại. Nếu hàm trả về khác 0 (lớn hơn 0 hoặc bé hơn 0) thì phần tử của lượt đó được chọn.

Code:

function key_compare_func($a, $b)
{
  if ($a === $b) {
    return 0;
  }
  return ($a > $b)? 1:-1;
}

$array1 = array(
  "a" => "freetuts", 
  "b" => "www", 
  "c" => "https://freetuts.net"
);

$array2 = array(
  "a" => "freetuts", 
  "b" => "www", 
  "c" => "http://freetuts"
);
$result = array_diff_uassoc($array1, $array2, "key_compare_func");
echo '<pre>';
print_r($result);
Result

Array
(
  [c] => https://freetuts.net
)

Như vậy chỉ có key c là được chọn lý do là nó không tồn tại bên $array2 

 

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top