main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm gmmktime() trong PHP

Hàm gmmktime() sẽ lấy timestamp của một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, khác với mktime() hàm gmmktime() sẽ lấy timestamp ở múi giờ số 0( GMT).

Cú pháp

Cú phápgmmktime( $hour, $minute, $second, $month, $day, $year);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $hour là tham số chỉ giờ.
  • $minute là tham số chỉ phút.
  • $second là tham số chỉ số giây.
  • $month là tham số chỉ tháng.
  • $day là tham số chỉ ngày.
  • $year là tham số chi năm.

Lưu ý

các tham số truyền vào là thời gian tại một timezone nào đó.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về timestamp của thời điểm đó tại múi giờ số 0. Kết quả của hàm gmmktime()mktime() sẽ chênh lệch nhau đúng bằng múi giờ của timezone mặc định của hệ thống tính bằng giây.

Quảng cáo

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm gmmktime():

Code
echo date_default_timezone_get() .": ". mktime(10,10,10,02,02,2014) ." <br />";
echo "GMT: " . gmmktime(10,10,10,02,02,2014);

Kết quả
Asia/Ho_Chi_Minh: 1391310610 
GMT: 1391335810

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top