ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm glob() trong PHP

Hàm glob() sẽ tìm kiếm tất cả các đường dẫn phù hợp với partern truyền vào. Việc tìm kiếm sẽ dựa theo quy tắc sử dụng bởi thư viện glob().

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápglob( $partern, $flag);

Trong đó:

 • $partern là chuỗi đại diện, hàm sẽ dựa vào $partern để tìm kiếm.
 • $flag là tham số, gồm các giá trị sau:
  • GLOB_MARK: thêm dấu slash( \) vào sau các thư mục được tìm thấy.
  • GLOB_NOSORT: Khi nhiều files được tìm thấy, chúng sẽ được sắp xếp theo thứ tự trong thư mục, nếu GLOB_NOSORT không được truyền vào, chúng sẽ được sắp xếp theo bảng chữ cái.
  • GLOB_NOCHECK: Nếu không tìm thấy file hoặc thư mục, partern sẽ được trả về.
  • GLOB_NOESCAPE: các dấu Backslashes( /) sẽ không ngăn cách các ký tự.
  • GLOB_BRACE: mở rộng {a, b, c} để phù hợp với 'a', 'b', 'c'.
  • GLOB_ONLYDIR : chỉ trả về các thư mục được tìm thấy.
  • GLOB_ERR: ngừng tìm kiếm khi gặp lỗi.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng bao gồm các files và thư mục được tìm thấy, nếu không tìm thấy kết quả hàm sẽ trả về mảng rỗng. Nếu có lỗi, hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ

Cách sửu dụng hàm glob():

Code
foreach (glob("*.txt" ) as $filename) {
  echo "$filename size " . filesize($filename) . "<br />";
}

Kết quả
example.txt size 27
leo.txt size 17
robots.txt size 24
test.txt size 10
test2.txt size 14

Tham khảo: php.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top