main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() sẽ thêm một hoặc nhiều phần tử vào đầu mảng.Hàm trả về số nguyên là số phần tử của mảng mới được thêm.

Cú pháp

Cú pháparray_unshift($array, $element1, $element2, ....);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $array là mảng dữ liệu ban đầu.
  • $element1, $element2, ....  là các phần tử được thêm vào.

Ví dụ

Code
$array = array(
	"php",
	"js"
);
array_unshift($array, "html", "css");
echo "<pre>";
	print_r($array);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
    [0] => html
    [1] => css
    [2] => php
    [3] => js
)

Hai phần tử htmlcss đã được thêm vào đầu mảng $array.

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

 

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top