ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm clearstatcache() trong PHP

Hàm clearstatcache() sẽ xóa bộ nhớ cache về tình trạng file.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Vậy bộ nhớ cache về tình trạng file là gì ? 

Khi bạn sử dụng một trong số các hàm sau: stat(), lstat(), file_exists(), is_writable(), is_readable(), is_executable(), is_file(), is_dir(), is_link(), filectime(), fileatime(), filemtime(), fileinode(), filegroup(), fileowner(), filesize(), filetype(), and fileperms(). PHP sẽ lưu trữ thông tin trả về của các hàm đó vào bộ nhớ tạm để việc thực hiện các lần sau nhanh hơn( tương tự với cache của trình duyệt). Khi muốn xóa các thông tin đã được lưu trữ đó, ta sử dụng hàm clearstatcache().

Cú pháp

Cú phápclearstatcache( $clear_realpath_cache, $filename);

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong đó

  • $clear_realpath_cache là tham số không bắt buộc quy định có nên xóa bộ nhớ của file cụ thể hay không. True nghĩa là có, False là không.
  • $filename chỉ sử dụng khi $clear_realpath_cache mang giá trị True, đường dẫn tới file cần xóa bỏ cache.

Kết quả trả về

Hàm không có kết quả trả về.

Ví dụ

Đây là ví dụ mình lấy từ trang chủ php.net:

Code
$file = 'output_log.txt';

function get_owner($file)
{
    $stat = stat($file);
    $user = posix_getpwuid($stat['uid']);
    return $user['name'];
}

$format = "UID @ %s: %s\n";

printf($format, date('r'), get_owner($file));

chown($file, 'ross');
printf($format, date('r'), get_owner($file));

clearstatcache();
printf($format, date('r'), get_owner($file));

Kết quả
UID @ Sun, 12 Oct 2008 20:48:28 +0100: root
UID @ Sun, 12 Oct 2008 20:48:28 +0100: root
UID @ Sun, 12 Oct 2008 20:48:28 +0100: ross

Tham khảo: php.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top