main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm number_format() trong PHP

Hàm number_format() sẽ định dạng lại số theo hàng nghìn. Hàm trả về là số đã được định dạng. Cụ thể, hàm sẽ thêm vào một dấu phẩy(,) để ngăn cách các nhóm hàng nghìn. Ví dụ 1000000 sẽ trở thành 1,000,000.

Cú pháp

Cú phápstring number_format ( float $number , $decimals = 0 , $dec_point = "." , $thousands_sep = "," );

Quảng cáo

Trong đó:

  • $number là số cần định dạng.
  • $decimals là số chữ số thập phân muốn lấy, mặc định sẽ là 0.
  • $dec_point là kí tự phân cách với phần thập phân, mặc định là dấu " . ".
  • $thousands_sep là kí tự phân cách giữa các nhóm hàng nghìn, mặc định là dấu " , ".

Ví dụ

Code
$number = 24082017.56;

// trường hợp có 1 tham số
$format_number_1 = number_format($number);
echo "1 tham số - " . $format_number_1 . "<br />";

// trường hợp có 4 tham số
$format_number_4 = number_format($number, 2, ',', ' ');
echo "4 tham số - " . $format_number_4;

Kết quả
1 tham số - 24,082,018
4 tham số - 24 082 017,56

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top