main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm date_create() trong PHP

Hàm date_create() sẽ tạo một đối tượng thời gian.

Cú pháp

Cú phápdate_create( $time);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $time là chuỗi quy định thời gian, mặc định $time sẽ là thời gian hiện tại.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian nếu thực hiện thành công và trả về FALSE nếu thất bại.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_create():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$date = date_create('30-04-2017');
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";

Kết quả
DateTime Object
(
    [date] => 2017-04-30 00:00:00.000000
    [timezone_type] => 3
    [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh
)

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top