main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm mysqli_real_connect() trong PHP

Hàm mysqli_real_connect() sẽ khởi tạo kết nối đến máy chủ MySQL.

Hàm mysqli_real_connect() có các điểm khác so với hàm mysqli_connect() như sau:

Quảng cáo

 • Mysqli_real_connect() yêu cầu một đối tượng hợp lệ được tạo ra bởi hàm mysqli_init().
 • Mysqli_real_connect() có thể được sử dụng với mysqli_options() để thiết lập các tùy chọn khác nhau cho kết nối.
 • mysqli_real_connect() có sử dụng tham số flag.

Cú pháp

Cú phápmysqli_real_connect( $connection, $host, $username, $password, $dbname, $port, $socket, $flag);

Trong đó:

 • $connection là đối tượng trả về từ hàm mysqli_init().
 • $host là host name hoặc tên địa chỉ IP.
 • $username là tên người dùng.
 • $password là mât khẩu của người dùng.
 • $dbname là tên cơ sở dữ liệu.
 • $port cổng kết nối tới MySQL server.
 • $socket chỉ socket hoặc pipe đã được đặt tên sẽ được sử dụng.
 • $flag là các tùy chọn kết nối:
  • MYSQLI_CLIENT_COMPRESS - Sử dụng giao thức nén
  • MYSQLI_CLIENT_FOUND_ROWS - Trả lại số hàng phù hợp (không bị ảnh hưởng hàng)
  • MYSQLI_CLIENT_IGNORE_SPACE - Cho phép khoảng trống sau tên chức năng. Đặt các từ dành riêng cho chức năng
  • MYSQLI_CLIENT_INTERACTIVE - Cho phép tương tác trong khoảng thời gian không hoạt động trước khi kết thúc kết nối
  • MYSQLI_CLIENT_SSL - Sử dụng mã hóa SSL

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu khởi tạo thành công kết nối. Ngược lại hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_real_connect():

Quảng cáo

Code
$con=mysqli_init();
if (!$con){
	die("mysqli_init failed");
}

if(!mysqli_real_connect($con,"localhost","my_user","my_password","my_db")){
	die("Connect Error: " . mysqli_connect_error());
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top