ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm mysqli_real_connect() trong PHP

Hàm mysqli_real_connect() sẽ khởi tạo kết nối đến máy chủ MySQL.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm mysqli_real_connect() có các điểm khác so với hàm mysqli_connect() như sau:

 • Mysqli_real_connect() yêu cầu một đối tượng hợp lệ được tạo ra bởi hàm mysqli_init().
 • Mysqli_real_connect() có thể được sử dụng với mysqli_options() để thiết lập các tùy chọn khác nhau cho kết nối.
 • mysqli_real_connect() có sử dụng tham số flag.

Cú pháp

Cú phápmysqli_real_connect( $connection, $host, $username, $password, $dbname, $port, $socket, $flag);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • $connection là đối tượng trả về từ hàm mysqli_init().
 • $host là host name hoặc tên địa chỉ IP.
 • $username là tên người dùng.
 • $password là mât khẩu của người dùng.
 • $dbname là tên cơ sở dữ liệu.
 • $port cổng kết nối tới MySQL server.
 • $socket chỉ socket hoặc pipe đã được đặt tên sẽ được sử dụng.
 • $flag là các tùy chọn kết nối:
  • MYSQLI_CLIENT_COMPRESS - Sử dụng giao thức nén
  • MYSQLI_CLIENT_FOUND_ROWS - Trả lại số hàng phù hợp (không bị ảnh hưởng hàng)
  • MYSQLI_CLIENT_IGNORE_SPACE - Cho phép khoảng trống sau tên chức năng. Đặt các từ dành riêng cho chức năng
  • MYSQLI_CLIENT_INTERACTIVE - Cho phép tương tác trong khoảng thời gian không hoạt động trước khi kết thúc kết nối
  • MYSQLI_CLIENT_SSL - Sử dụng mã hóa SSL

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu khởi tạo thành công kết nối. Ngược lại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_real_connect():

Code
$con=mysqli_init();
if (!$con){
	die("mysqli_init failed");
}

if(!mysqli_real_connect($con,"localhost","my_user","my_password","my_db")){
	die("Connect Error: " . mysqli_connect_error());
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top