main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm nl2br() trong PHP

Hàm nl2br() sẽ thêm các thẻ xuống dòng ( <br />)  vào trước khi bắt đầu dòng mới trong chuỗi ( \r, \n, \n, \r, \n and \r).

Cú pháp

Cú phápnl2br( $str, $is_xhtml);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần thêm các thẻ <br />.
  • $is_xhtml là tham số không bắt buộc mặc định là TRUE, quy định xem có xuống dòng tương thích với XHTML hay không.

Ví dụ

Code
echo "freetuts.net\n PHP functionn";
echo "<br />";
echo nl2br("freetuts.net\n PHP functionn");

Kết quả
freetuts.net PHP functionn
freetuts.net
PHP functionn

Code
$string = "This\r\nis\n\ra\nstring\r";
echo nl2br($string);

Kết quả
This
is
a
string

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top