main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm str_pad() trong PHP

Hàm str_pad() sẽ thêm vào chuỗi một chuỗi nào sao cho chuỗi nguồn đạt đến độ dài nhất định. Hàm trả về chuỗi mới.

Cú pháp

Cú phápstr_pad( $str, $lent, $pad_str, $pad_type);

Quảng cáo

Trong đó:

 • $str là chuỗi ban đầu.
 • $lent chiều dài chuỗi sau khi thêm. Nếu $lent nhỏ hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng với chiều dài ban đầu của chuỗi, sẽ không có kí tự nào được thêm vào, hàm sẽ trả về chuỗi ban đầu.
 • $pad_str là chuỗi thêm vào.
 • $pad_type là vị trí thêm, nếu không truyền tham số này mặc định sẽ thêm vào cuối chuỗi. $pad_type sẽ mang một trong ba giá trị STR_PAD_RIGHT, STR_PAD_LEFT, or STR_PAD_BOTH.

Ví dụ

Code
$input = "Freetuts.net";
echo str_pad($input, 20) ."<br />";           
echo str_pad($input, 20, "-=", STR_PAD_LEFT) ."<br />"; 
echo str_pad($input, 20, "_", STR_PAD_BOTH) ."<br />";  
echo str_pad($input, 13, "___") ."<br />";       
echo str_pad($input, 3, "*") ."<br />"; 

Kết quả
Freetuts.net 
-=-=-=-=Freetuts.net
____Freetuts.net____
Freetuts.net_
Freetuts.net

Tham khảo: php,net

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top