ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm str_pad() trong PHP

Hàm str_pad() sẽ thêm vào chuỗi một chuỗi nào sao cho chuỗi nguồn đạt đến độ dài nhất định. Hàm trả về chuỗi mới.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstr_pad( $str, $lent, $pad_str, $pad_type);

Trong đó:

 • $str là chuỗi ban đầu.
 • $lent chiều dài chuỗi sau khi thêm. Nếu $lent nhỏ hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng với chiều dài ban đầu của chuỗi, sẽ không có kí tự nào được thêm vào, hàm sẽ trả về chuỗi ban đầu.
 • $pad_str là chuỗi thêm vào.
 • $pad_type là vị trí thêm, nếu không truyền tham số này mặc định sẽ thêm vào cuối chuỗi. $pad_type sẽ mang một trong ba giá trị STR_PAD_RIGHT, STR_PAD_LEFT, or STR_PAD_BOTH.

Ví dụ

Code
$input = "Freetuts.net";
echo str_pad($input, 20) ."<br />";           
echo str_pad($input, 20, "-=", STR_PAD_LEFT) ."<br />"; 
echo str_pad($input, 20, "_", STR_PAD_BOTH) ."<br />";  
echo str_pad($input, 13, "___") ."<br />";       
echo str_pad($input, 3, "*") ."<br />"; 

Kết quả
Freetuts.net 
-=-=-=-=Freetuts.net
____Freetuts.net____
Freetuts.net_
Freetuts.net

Tham khảo: php,net

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top