Web tin tức PHP căn bản

DANH SÁCH BÀI HỌC
Bài 1: PHP trang tin tức - Tạo database và cấu trúc folder admin
Bài 2: PHP trang tin tức - Viết thư viện xử lý database admin
Bài 3: PHP trang tin tức - Viết thư viện session và functions admin
Bài 4: PHP trang tin tức - Kết nối database và cấu trúc index admin
Bài 5: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer admin
Bài 6: PHP trang tin tức - Tạo chức năng đăng nhập, đăng xuất admin
Bài 7: PHP trang tin tức - Xây dựng sidebar, content và phân trang admin
Bài 8: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin
Bài 9: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin (tiếp theo)
Bài 10: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin
Bài 11: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin (tiếp theo)
Bài 12: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin
Bài 13: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin (tiếp theo)
Bài 14: PHP trang tin tức - Các chức năng cài đặt admin
Bài 15: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin
Bài 16: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin (tiếp theo)
Bài 17: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin
Bài 18: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin (tiếp theo)
Bài 19: PHP trang tin tức - Xây dựng dashboard admin và fix bug
Bài 20: PHP trang tin tức - Cấu trúc folder client
Bài 21: PHP trang tin tức - Kết nối database và rewrite url
Bài 22: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer client
Bài 23: PHP trang tin tức - Xây dựng layout client
Bài 24: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết mới nhất
Bài 25: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết chuyên mục
Bài 26: PHP trang tin tức - Hiển thị nội dung bài viết
Bài 27: PHP trang tin tức - Xây dựng chức năng tìm kiếm
Bài 28: PHP trang tin tức - Xây dựng các trang con và clear source (End)
BẢN TIN/THÔNG BÁO
BẢN TIN/THÔNG BÁO X