WEB TIN TỨC PHP CĂN BẢN
Bài 1: PHP trang tin tức - Tạo database và cấu trúc folder admin Bài 2: PHP trang tin tức - Viết thư viện xử lý database admin Bài 3: PHP trang tin tức - Viết thư viện session và functions admin Bài 4: PHP trang tin tức - Kết nối database và cấu trúc index admin Bài 5: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer admin Bài 6: PHP trang tin tức - Tạo chức năng đăng nhập, đăng xuất admin Bài 7: PHP trang tin tức - Xây dựng sidebar, content và phân trang admin Bài 8: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin Bài 9: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin (tiếp theo) Bài 10: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin Bài 11: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin (tiếp theo) Bài 12: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin Bài 13: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin (tiếp theo) Bài 14: PHP trang tin tức - Các chức năng cài đặt admin Bài 15: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin Bài 16: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin (tiếp theo) Bài 17: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin Bài 18: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin (tiếp theo) Bài 19: PHP trang tin tức - Xây dựng dashboard admin và fix bug Bài 20: PHP trang tin tức - Cấu trúc folder client Bài 21: PHP trang tin tức - Kết nối database và rewrite url Bài 22: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer client Bài 23: PHP trang tin tức - Xây dựng layout client Bài 24: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết mới nhất Bài 25: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết chuyên mục Bài 26: PHP trang tin tức - Hiển thị nội dung bài viết Bài 27: PHP trang tin tức - Xây dựng chức năng tìm kiếm Bài 28: PHP trang tin tức - Xây dựng các trang con và clear source (End)
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 8: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin

Xin chào các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn xây dựng trang tin tức PHP. Ở bài trước chúng ta đã xây dựng sidebar, content và phân trang admin, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết các chức năng cho phần chuyên mục. Bài này khá dài nên mình sẽ chia ra làm 2 bài. Bây giờ bắt tay vào việc thôi !

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Khái quát

Như các bạn đã biết chuyên mục (tiếng anh là categories) dùng để chứa đựng các bài viết có nội dung tương tự nhau, cùng nói về một lĩnh vực nào đó. 

Các đặc điểm và chức năng trong phần này là :

 • Có 3 cấp chuyên mục (lớn/nhỏ/vừa)
 • Tạo chuyên mục
 • Chỉnh sửa chuyên mục
 • Xoá chuyên mục
 • Phân cấp và sắp xếp chuyên mục
 • Bảng hiển thị danh sách chuyên mục
 • Phân quyền tài khoản (chỉ có quản trị viên mới được sử dụng chức năng này)

2. Tạo table chuyên mục

Các bạn tạo table categories bằng các chạy lệnh SQL sau :

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

CREATE TABLE `categories` (
 `id_cate` int(11) NOT NULL,
 `label` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `url` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `type` int(11) NOT NULL,
 `sort` int(11) NOT NULL,
 `parent_id` int(11) NOT NULL,
 `date_created` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
ALTER TABLE `categories`
 ADD PRIMARY KEY (`id_cate`);
ALTER TABLE `categories`
 MODIFY `id_cate` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
php trang tin tuc cac chuc nang chuyen muc table categories jpg

Chúng ta sẽ quan tâm đến 2 field typeparent_id :

 • type : phân cấp cho chuyên mục
  • 1 = Lớn
  • 2 = Vừa 
  • 3 = Nhỏ
 • parent_id : chứa id chuyên mục cha
  • Nếu chuyên mục lớn thì parent_id = 0 (tức là không có chuyên mục cha).
  • Còn nếu chuyên mục nhỏ, vừa thì parent_id là id của chuyên mục cha chứa nó.  

Bây giờ chúng ta sẽ đi qua xây dựng các chức năng của chuyên mục.

3. Phân trang chuyên mục

Trong phần chuyên mục này sẽ phân ra 3 trang :

 • Trang hiển thị danh sách chuyên mục (http://domain.com/admin/categories/)
 • Trang thêm chuyên mục (http://domain.com/admin/categories/add)
 • Trang chỉnh sửa chuyên mục (http://domain.com/admin/categories/edit/id)

Các bạn mở file admin/templates/categories.php lên và copy đoạn code này vào :

<?php

// Nếu đăng nhập
if ($user)
{
	// Nếu tài khoản là tác giả
	if ($data_user['position'] == 0)
	{
		echo '<div class="alert alert-danger">Bạn không có đủ quyền để vào trang này.</div>';
	}
	// Ngược lại tài khoản là admin
	else if ($data_user['position'] == 1)
	{
		echo '<h3>Chuyên mục</h3>';
		// Lấy tham số ac
		if (isset($_GET['ac']))
		{
			$ac = trim(addslashes(htmlspecialchars($_GET['ac'])));
		}
		else
		{
			$ac = '';
		}

		// Lấy tham số id
		if (isset($_GET['id']))
		{
			$id = trim(addslashes(htmlspecialchars($_GET['id'])));
		}
		else
		{
			$id = '';
		}

		// Nếu có tham số ac
		if ($ac != '') 
		{
			// Trang thêm chuyên mục
			if ($ac == 'add')
			{
				// Dãy nút của thêm chuyên mục
				echo 
				'
					<a href="' . $_DOMAIN . 'categories" class="btn btn-default">
						<span class="glyphicon glyphicon-arrow-left"></span> Trở về
					</a> 
				';

				// Content thêm chuyên mục
			} 
			// Trang chỉnh sửa chuyên mục
			else if ($ac == 'edit')
			{
				$sql_check_id_cate = "SELECT id_cate FROM categories WHERE id_cate = '$id'";
				// Nếu tồn tại tham số id trong table
				if ($db->num_rows($sql_check_id_cate)) 
				{
					// Dãy nút của chỉnh sửa chuyên mục
					echo 
					'
						<a href="' . $_DOMAIN . 'categories" class="btn btn-default">
							<span class="glyphicon glyphicon-arrow-left"></span> Trở về
						</a>
            <a class="btn btn-danger" id="del_cate" data-id="' . $id . '">
							<span class="glyphicon glyphicon-trash"></span> Xoá
						</a> 
					';	

					// Content chỉnh sửa chuyên mục
				}
				else
				{
					// Hiển thị thông báo lỗi
					echo 
					'
						<div class="alert alert-danger">ID chuyên mục đã bị xoá hoặc không tồn tại.</div>
					';
				}
			}
		}
		// Ngược lại không có tham số ac
		// Trang danh sách chuyên mục
		else
		{
			// Dãy nút của danh sách chuyên mục
			echo 
			'
				<a href="' . $_DOMAIN . 'categories/add" class="btn btn-default">
					<span class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Thêm
				</a> 
				<a href="' . $_DOMAIN . 'categories" class="btn btn-default">
					<span class="glyphicon glyphicon-repeat"></span> Reload
				</a> 
				<a class="btn btn-danger" id="del_cate_list">
					<span class="glyphicon glyphicon-trash"></span> Xoá
				</a> 
			';

			// Content danh sách chuyên mục
		}
	}
}
// Ngược lại chưa đăng nhập
else
{
	new Redirect($_DOMAIN); // Trở về trang index
}

?>

4. Thêm chuyên mục

Các bạn vào đường dẫn http://domain.com/admin/categories/add để bắt đầu làm nhé !

Xây dựng template

Mở file admin/templates/categories.php lên và chèn nội dung này vào bên dưới dòng // Content thêm chuyên mục :

echo 
'	
	<p class="form-add-cate">
		<form method="POST" id="formAddCate" onsubmit="return false;">
			<div class="form-group">
				<label>Tên chuyên mục</label>
				<input type="text" class="form-control title" id="label_add_cate">
			</div>
			<div class="form-group">
				<label>URL chuyên mục</label>
				<input type="text" class="form-control slug" placeholder="Nhấp vào để tự tạo" id="url_add_cate">
			</div>
			<div class="form-group">
				<label>Loại chuyên mục</label>
				<div class="radio">
 					<label>
  					<input type="radio" name="type_add_cate" value="1" checked class="type-add-cate-1"> Lớn
 					</label>
				</div>
				<div class="radio">
 					<label>
  					<input type="radio" name="type_add_cate" value="2" class="type-add-cate-2"> Vừa
 					</label>
				</div>
				<div class="radio">
 					<label>
  					<input type="radio" name="type_add_cate" value="3" class="type-add-cate-3"> Nhỏ
 					</label>
				</div>
			</div>
			<div class="form-group hidden parent-add-cate">
				<label>Parent chuyên mục</label>
				<select id="parent_add_cate" class="form-control">
				</select>
			</div>
			<div class="form-group">
				<label>Sort chuyên mục</label>
				<input type="text" class="form-control" id="sort_add_cate">
			</div>
			<div class="form-group">
				<button type="submit" class="btn btn-primary">Tạo</button>
			</div>
			<div class="alert alert-danger hidden"></div>
		</form>
	</p>
';

Sau đó các bạn chạy lại thì sẽ được kết quả như thế này :

php trang tin tuc cac chuc nang chuyen muc ket qua template them chuyen muc jpg

Viết Ajax gửi dữ liệu

Đầu tiên các bạn mở file admin/js/form.js lên và chèn đoạn code này bên dưới :

// Tự động tạo slug
function ChangeToSlug()
{
  var title, slug;
  title = $('.title').val();
  slug = title.toLowerCase();
 
  slug = slug.replace(/á|à|ả|ạ|ã|ă|ắ|ằ|ẳ|ẵ|ặ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ/gi, 'a');
  slug = slug.replace(/é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ/gi, 'e');
  slug = slug.replace(/i|í|ì|ỉ|ĩ|ị/gi, 'i');
  slug = slug.replace(/ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ/gi, 'o');
  slug = slug.replace(/ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự/gi, 'u');
  slug = slug.replace(/ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ/gi, 'y');
  slug = slug.replace(/đ/gi, 'd');
  slug = slug.replace(/\`|\~|\!|\@|\#|\||\$|\%|\^|\&|\*|\(|\)|\+|\=|\,|\.|\/|\?|\>|\<|\'|\"|\:|\;|_/gi, '');
  slug = slug.replace(/ /gi, "-");
  slug = slug.replace(/\-\-\-\-\-/gi, '-');
  slug = slug.replace(/\-\-\-\-/gi, '-');
  slug = slug.replace(/\-\-\-/gi, '-');
  slug = slug.replace(/\-\-/gi, '-');
  slug = '@' + slug + '@';
  slug = slug.replace(/\@\-|\-\@|\@/gi, '');
  $('.slug').val(slug);
}

$('.slug').on('click', function() {
	ChangeToSlug();
});
Đây là hàm để tự động tạo slug, các bạn đặt class title vào input muốn lấy nội dung và đặt class slug vào input muốn in slug đã tạo lên đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại Tạo slug tự động bằng JavaScript và PHP.

Tiếp theo, các bạn copy đoạn code này và paste chèn tiếp :

// Tải chuyên mục cha ở chức năng thêm chuyên mục
$('#formAddCate input[type="radio"]').on('click', function() {
	if ($('#formAddCate .type-add-cate-1:checked').prop("checked") == true) 
	{
		$('.parent-add-cate').addClass('hidden');
		$('.parent-add-cate select').html('');
	}
	else if ($('#formAddCate .type-add-cate-2:checked').prop("checked") == true) 
	{
		$type_add_cate = $('#formAddCate .type-add-cate-2').val();

		$.ajax({
			type : 'POST',
			url : $_DOMAIN + 'categories.php',
			data : {
				action : 'load_add_parent_cate',
				type_add_cate : $type_add_cate
			}, success : function(data) {
				$('.parent-add-cate').removeClass('hidden');
				$('.parent-add-cate select').html(data);
			}, error : function() {
				$('.parent-add-cate').removeClass('hidden');
				$('.parent-add-cate').html('Đã có lỗi xảy ra, hãy thử lại sau.');
			}
		});
	} 
	else if ($('#formAddCate .type-add-cate-3:checked').prop("checked") == true) 
	{
		$type_add_cate = $('#formAddCate .type-add-cate-3').val();
		$.ajax({
			type : 'POST',
			url : $_DOMAIN + 'categories.php',
			data : {
				action : 'load_add_parent_cate',
				type_add_cate : $type_add_cate
			}, success : function(data) {
				$('.parent-add-cate').removeClass('hidden');
				$('.parent-add-cate select').html(data);
			}, error : function() {
				$('.parent-add-cate').removeClass('hidden');
				$('.parent-add-cate').html('Đã có lỗi xảy ra, hãy thử lại sau.');
			}
		});
	}
});
Chắc các bạn thắc mắc về tải chuyên mục cha. Mình sẽ giải thích :

 • Nếu chọn loại chuyên mục lớn thì không tải chuyên mục cha.
 • Nếu chọn loại chuyên mục vừa thì tải các chuyên mục lớn.
 • Nếu chọn loại chuyên mục nhỏ thì tải các chuyên mục vừa

Cuối cùng là code gửi dữ liệu thêm chuyên mục:

// Thêm chuyên mục
$('#formAddCate button').on('click', function() {
	$this = $('#formAddCate button');
	$this.html('Đang tải ...');

	// Gán các giá trị trong các biến
	$label_add_cate = $('#formAddCate #label_add_cate').val();
	$url_add_cate = $('#formAddCate #url_add_cate').val();
	$type_add_cate = $('#formAddCate input[name="type_add_cate"]:radio:checked').val();
	$parent_add_cate = $('#formAddCate #parent_add_cate').val();
	$sort_add_cate = $('#formAddCate #sort_add_cate').val();

	// Nếu các giá trị rỗng
	if ($label_add_cate == '' || $url_add_cate == '' || $type_add_cate == '' || $sort_add_cate == '')
	{
		$('#formAddCate .alert').removeClass('hidden');
		$('#formAddCate .alert').html('Vui lòng điền đầy đủ thông tin.');
		$this.html('Tạo');
	}
	// Ngược lại
	else
	{
		$.ajax({
			url : $_DOMAIN + 'categories.php',
			type : 'POST',
			data : {
				label_add_cate : $label_add_cate,
				url_add_cate : $url_add_cate,
				type_add_cate : $type_add_cate,
				parent_add_cate : $parent_add_cate,
				sort_add_cate : $sort_add_cate,
				action : 'add_cate'
			}, success : function(data) {
				$('#formAddCate .alert').removeClass('hidden');
				$('#formAddCate .alert').html(data);
				$this.html('Tạo');
			}, error : function() {
				$('#formAddCate .alert').removeClass('hidden');
				$('#formAddCate .alert').html('Không thể tạo chuyên mục vào lúc này, hãy thử lại sau.');
				$this.html('Tạo');
			}
		});
	}
});

Viết PHP xử lý dữ liệu

Các bạn tạo file categories.php cùng cấp với admin/index.php, sau đó copy nội dung này vào :

<?php

// Kết nối database và thông tin chung
require_once 'core/init.php';

// Nếu đăng nhập
if ($user) 
{
	// Nếu tồn tại POST action
	if (isset($_POST['action']))
	{
		// Xử lý POST action
		$action = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['action'])));

		// Tải chuyên mục cha trong chức năng thêm chuyên mục
		if ($action == 'load_add_parent_cate')
		{
			// Xử lý giá trị
			$type_add_cate = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['type_add_cate'])));

			// Nếu type đúng dạng số
			if (!preg_match('/\D/', $type_add_cate)) 
			{
				$type_add_parent_cate = $type_add_cate - 1; // Lấy type parent
				$sql_get_cate = "SELECT * FROM categories WHERE type = '$type_add_parent_cate'";
				if ($db->num_rows($sql_get_cate))
				{
					// In danh sách các chuyên mục cha theo type parent
					foreach ($db->fetch_assoc($sql_get_cate, 0) as $key => $data_cate)
					{
						echo '<option value="' . $data_cate['id_cate'] . '">' . $data_cate['label'] . '</option>';
					}
				}
				else
				{
					echo '<option value="0">Hiện chưa có chuyên mục cha nào</option>';
				}
			}
		}
		// Tạo chuyên mục
		else if ($action == 'add_cate')
		{
			// Xử lý các giá trị
			$label_add_cate = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['label_add_cate'])));
			$url_add_cate = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['url_add_cate'])));
			$type_add_cate = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['type_add_cate'])));
			$parent_add_cate = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['parent_add_cate'])));
			$sort_add_cate = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['sort_add_cate'])));


			// Các biến xử lý thông báo
			$show_alert = '<script>$("#formAddCate .alert").removeClass("hidden");</script>';
			$hide_alert = '<script>$("#formAddCate .alert").addClass("hidden");</script>';
			$success = '<script>$("#formAddCate .alert").attr("class", "alert alert-success");</script>';

			// Nếu các giá trị rỗng
			if ($label_add_cate == '' || $url_add_cate == '' || $type_add_cate == '' || $sort_add_cate == '')
			{
				echo $show_alert.'Vui lòng điền đầy đủ thông tin';
			}
			// Ngược lại
			else
			{
				// Nếu type chuyên mục không phải số
				if (preg_match('/\D/', $type_add_cate))
				{
					echo $show_alert.'Đã có lỗi xảy ra, hãy thử lại sau.';
				}
				// Nếu sort chuyên mục không phải số nguyên dương
				else if (preg_match('/\D/', $sort_add_cate) || $sort_add_cate < 1)
				{
					echo $show_alert.'Sort chuyên mục phải là một số nguyên dương.';
				}
				// Nếu id parent chuyên mục không phải số
				else if (preg_match('/\D/', $parent_add_cate))
				{
					echo $show_alert.'Đã có lỗi xảy ra, hãy thử lại sau.1';
				}
				// Nếu đúng 
				else
				{
					// Thực thi tạo chuyên mục
					$sql_add_cate = "INSERT INTO categories VALUES (
						'',
						'$label_add_cate',
						'$url_add_cate',
						'$type_add_cate',
						'$sort_add_cate',
						'$parent_add_cate',
						'$date_current'
					)";
					$db->query($sql_add_cate);
					echo $show_alert.$success.'Tạo chuyên mục thành công.';
					$db->close(); // Giải phóng
					new Redirect($_DOMAIN.'categories'); // Trở về trang danh sách chuyên mục
				}
			}
		}
		// Tải chuyên mục cha trong chức năng chinh sửa chuyên mục
		// Chỉnh sửa chuyên mục
	}
	// Ngược lại không tồn tại POST action
	else
	{
		new Redirect($_DOMAIN);
	}
}
// Nếu không đăng nhập
else
{
	new Redirect($_DOMAIN);
}

?>
Mình sẽ giải thích một chút về cái lấy type parent. Ví dụ :

 • Mình chọn loại chuyên mục vừa (type = 2) thì chuyên mục cha của nó phải là chuyên mục lớn (type = 1).
 • Còn nếu mình chọn loại chuyên mục nhỏ (type = 3) thì chuyên mục cha của nó phải là chuyên mục vừa (type = 2).

Từ đó : type parent = type chuyên mục - 1.

Còn lại thì cũng khá quen thuộc rồi nên mình cũng sẽ không phải thích nữa nhé ! OK, bây giờ các bạn chạy thử thành quả xem nào :v

php trang tin tuc cac chuc nang chuyen muc ket qua them chuyen muc jpg

5. Lời kết

Trong bài này chúng ta đã tìm hiểu, xây dựng table, phân trang và tạo chức năng thêm chuyên mục. Vì quá dài rồi nên mình xin dừng tại đây, qua bài sau chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng các chức năng của chuyên mục : hiển thị danh sách, sửa, xoá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công !

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Bài 8: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top