WEB TIN TỨC PHP CĂN BẢN
Bài 1: PHP trang tin tức - Tạo database và cấu trúc folder admin Bài 2: PHP trang tin tức - Viết thư viện xử lý database admin Bài 3: PHP trang tin tức - Viết thư viện session và functions admin Bài 4: PHP trang tin tức - Kết nối database và cấu trúc index admin Bài 5: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer admin Bài 6: PHP trang tin tức - Tạo chức năng đăng nhập, đăng xuất admin Bài 7: PHP trang tin tức - Xây dựng sidebar, content và phân trang admin Bài 8: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin Bài 9: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin (tiếp theo) Bài 10: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin Bài 11: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin (tiếp theo) Bài 12: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin Bài 13: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin (tiếp theo) Bài 14: PHP trang tin tức - Các chức năng cài đặt admin Bài 15: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin Bài 16: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin (tiếp theo) Bài 17: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin Bài 18: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin (tiếp theo) Bài 19: PHP trang tin tức - Xây dựng dashboard admin và fix bug Bài 20: PHP trang tin tức - Cấu trúc folder client Bài 21: PHP trang tin tức - Kết nối database và rewrite url Bài 22: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer client Bài 23: PHP trang tin tức - Xây dựng layout client Bài 24: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết mới nhất Bài 25: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết chuyên mục Bài 26: PHP trang tin tức - Hiển thị nội dung bài viết Bài 27: PHP trang tin tức - Xây dựng chức năng tìm kiếm Bài 28: PHP trang tin tức - Xây dựng các trang con và clear source (End)
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 4: PHP trang tin tức - Kết nối database và cấu trúc index admin

Chào mừng tất cả các bạn, đây là bài thứ 4 trong loạt bài series hướng dẫn xây dựng trang tin tức PHP. Ở bài trước, chúng ta đã xây dựng xong 2 thư viện session và functions admin rồi ! Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối database và cấu trúc index cho phần admin. Bây giờ chúng ta bắt tay vào việc thôi !

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Kết nối database admin

Như mình đã nói ở Bài 1: PHP trang tin tức - Tạo database và cấu trúc folder admin, file admin/core/init.php sẽ là file kết nối database để làm cầu nối với các file xử lý, index và chứa các thông tin chung của webite. Các bạn mở file admin/core/init.php lên và copy đoạn code này vào :

<?php

// Require các thư viện PHP
require_once 'classes/DB.php';
require_once 'classes/Session.php';
require_once 'classes/Functions.php';

// Kết nối database
$db = new DB();
$db->connect();
$db->set_char('utf8');

// Thông tin chung
$_DOMAIN = 'http://localhost/newspage/admin/';

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh'); 
$date_current = '';
$date_current = date("Y-m-d H:i:sa");

// Khởi tạo session
$session = new Session();
$session->start();

// Kiểm tra session
if ($session->get() != '')
{
	$user = $session->get();
}
else
{
	$user = '';
}

?>

Require các thư viện PHP

// Require các thư viện PHP
require_once 'classes/DB.php';
require_once 'classes/Session.php';
require_once 'classes/Functions.php';
Chúng ta sẽ require 3 thư viện trong folder admin/classes. Vì đây là file trung gian require với các file xử lý và index nên path require các thư viện chúng ta sẽ viết cùng cấp với folder admin/classes và cũng như các folder khác trong phần admin.

Kết nối database

// Kết nối database
$db = new DB();
$db->connect();
$db->set_char('utf8');
Đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo class DB, sau đó gọi hàm connect() để kết nối database. Ngoài ra chúng ta dùng hàm set_char() với tham số là utf8 để charset cho database.

Thông tin chung

// Thông tin chung
$_DOMAIN = 'http://localhost/newspage/admin/';

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh'); 
$date_current = '';
$date_current = date("Y-m-d H:i:sa");
$_DOMAIN sẽ chứa đường dẫn tuyệt đối của folder admin trên trình duyệt. Ngoài ra chúng ta sẽ thiếp lập múi thời gian để insert vào database.

Khởi tạo và kiểm tra session

// Khởi tạo session
$session = new Session();
$session->start();

// Kiểm tra session
if ($session->get() != '')
{
	$user = $session->get();
}
else
{
	$user = '';
}
Ta sẻ khởi tạo class Session, sau đó gọi hàm start để bắt đầu session. 

Để kiểm tra session chúng ta sẽ kiểm tra kết quả trả về của hàm get() :

  • Nếu không rỗng thì gán $user bằng kết quả trả về (tức đã đăng nhập).
  • Nếu rỗng gán $user bằng rỗng (tức chưa đăng nhập).

2. Cấu trúc index admin

Tiếp theo chúng ta sẽ xây dựng cấu trúc cho file admin/index.php. Các bạn mở file admin/index.php lên và copy đoạn code này vào :

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

<?php

// Require database & thông tin chung
require_once 'core/init.php';

// Require header
require_once 'includes/header.php';

// Require footer
require_once 'includes/footer.php';

?>
Ok ! Giờ các bạn chạy thử file admin/index.php, nếu màn hình trắng và không báo lỗi gì thì thành công rồi nhé !

3. Lời kết

Bài này tới đây thôi, qua bài này chúng ta đã kết nối database và xây dựng cấu trúc index cho admin rồi. Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng header và footer cho phần admin của trang tin tức nhé ! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn thành công !

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Bài 4: PHP trang tin tức - Kết nối database và cấu trúc index admin freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top