main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm mysqli_num_rows() trong PHP

Hàm mysqli_num_rows() sẽ trả về số hàng trong tập hợp kết quả truyền vào.

Cú pháp

Cú phápmysqli_num_rows( $result);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $result là tập hợp kết quả trả về từ các hàm mysqli_query(), mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số nguyên đại diện cho số hàng có trong kết quả.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_num_rows():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
  // Return the number of rows in result set
	$rowcount=mysqli_num_rows($result);
	printf("Result set has %d rows.\n",$rowcount);
  // Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top