ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm in_array() trong PHP

# Description

Hàm in_array() trong php dùng để kiểm tra giá trị nào đó có tồn tại trong mảng hay không. Nếu như tồn tại thì nó sẽ trả về TRUE và ngược lại sẽ trả về FALSE.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

# Parametes

Cú phápbool in_array ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict = FALSE ] )

Trong đó:

 • $needle : giá trị cần tìm trong mảng ( bắt buộc phải có )
 • $haystack : mảng mà ta cần kiểm tra ( bắt buộc phải có )
 • $strict : nếu tham số này mà các bạn để TRUE  thì hàm in_array() sẽ kiểm tra giá trị theo đúng kiểu dữ liệu của tham số $needleMặc định là FALSE

# Returns values

Trả về kết quả TRUE nếu giá trị của tham số $needle được tìm thấy trong mảng , trả về FALSE nếu như không tìm thấy

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

# Examples

Sau đây là một số ví dụ liên quan đến hàm in_array() trong PHP. Các ví dụ này ở mức căn bản cho hai trường hợp $strict  = FALSE$strict = TRUE, các bạn tham khảo nhé.

Trường hợp giá trị $strict = FALSE

$message = array("Hoc", "Lap", "Trinh", "Online", "Tai", "freetuts.net");

if (in_array("freetuts.net", $message)) {
  echo "Trong mảng có chứa freetuts.net";
}

// Hoặc

if (in_array("freetuts.net", $message, FALSE)) {
  echo "Trong mảng có chứa freetuts.net";
}

Kết quả: Trên màn hình sẽ xuất hiện dòng chữ 'Trong mảng có chứa freetuts.net'

Trường hợp giá trị $strict = TRUE

$numbers = array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);

// Ví dụ này không in ra câu thông báo
// lý do là số 1 ta cần kiểm tra có kiểu dữ liệu là string
// mà trong danh sách numbers là kiểu INT nên ko đồng nhất
if (in_array("1", $numbers, true)) {
  echo "Trong mảng có chứa số 1";
}

// Ví dụ này sẽ in ra câu chào vì giá trị cần kiểm tra và giá trị trong mảng
// bằng nhau và cùng kiểu dữ liệu
if (in_array(1, $numbers, true)) {
  echo "Trong mảng có chứa số 1";
}

Hàm này thường được sử dụng rất nhiều trong việc thao tác với mảng trong php.

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top