PHP 7
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 09: Hàm random_int() và random_bytes() trong PHP7

Trong PHP7 đã bổ sung hai hàm dùng để tạo giá trị ngẫu nhiên đó là hàm random_int() và random_bytes(), về chức năng  thì nó giống hàm rand() trong PHP vậy.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
  • random_bytes : trả về định dạng byte
  • random_int: trả về một số ngẫu nhiên

1. Hàm random_bytes trong PHP7

Hàm random_bytes sinh ra ngẫu nhiên một chuỗi dạng byte nên rất phù hợp sử dụng trong mã hóa. Nếu bạn echo kết quả thì sẽ sinh ra những ký tự kiểu binary không thể nào đọc được.

Cú pháp

string random_bytes ( int $length )

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong đó $length là chiều dài của chuỗi trả về.

Ví dụ:

<?php
   $bytes = random_bytes(10);
   echo $bytes; 
   echo '<br/>';
   echo (bin2hex($bytes));
?>

Trong ví dụ thứ hai mình dùng hàm bin2hex để chuyển chuỗi binary đó sang mã hexadecimal.

2. Hàm random_int trong PHP7

Hàm này sinh ra một số nằm trong khoảng min max nào đó, kết quả trả về kiểu INT (kiểu INT là thuộc hệ cơ số 10 nên việc trình bày và tính toán nó tương đối dễ hiểu).

Cú pháp:

int random_int ( int $min , int $max )

Trong đó $min$max là khoảng mà kết quả trả về sẽ nằm trong đó.

Ví dụ:

<?php
   echo random_int(10, 2000);
   echo '<br/>';
   echo random_int(-2000, 2000);
?>

3. Lời kết

Cá nhân mình thấy việc tạo số kiểu INT ngẫu nhiên trong PHP đã có hàm rand rồi nên trong hai hàm này thì hàm random_bytes là mới lạ hơn hàm random_int.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải bài học định dạng PDF freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top