PHP 7
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 05: Các toán tử mới trong PHP7

Ngoài các toán tử như toán tử quan hệ, toán tử luận lý mà PHP đang hỗ trợ thì PHP7 đã bổ sung thêm một số toán tử rất hay giúp việc xử lý dữ liệu nhanh hơn. Trong bài viết mình chỉ giới thiệu những toán tử mà mình biết thôi nhé, sau này tìm ra thêm mình sẽ bổ sung.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Toán tử ?? Null Coalescing Operator

Trong PHP7 có giới thiệu toán tử ??, đây là toán tử dùng để thay thế cho hàm isset khi ta gán dữ liệu. Ví dụ khi bạn lấy dữ liệu từ phương thức GET thì thông thường ta sử dụng thêm hàm isset để kiểm tra như sau:

if (isset($_GET['id'])){
    $id = $_GET['id'];
}

Hoặc kết hợp với toán tử ba ngôi:

$id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : '';

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tuy nhiên nếu sử dụng toán tử ?? thì ta viết đơn giản nhu sau:

$id = $_GET['id'] ?? '';

Như vậy cú pháp sẽ như sau:

$id = ($is_null) ?? 'ok';

Giải thích: Nếu biểu thức $is_null có giá trị khác null thì biến $id sẽ có giá trị là $is_null, ngược lại biến $id sẽ có giá trị là ok.

2. Toán tử <=> Spaceship Operator

Đây là toán tử thường dùng với kiểu số (INT), nếu bạn sử dụng với kiểu chuỗi thì hệ thống sẽ dựa vào mã ASCII để lấy ra số của chuỗi đó.

Toán tử này có cú pháp như sau:

$result = $a <=> $b;

Ta sẽ có ba trường hợp xảy ra:

  • Nếu $a > $b thì $result sẽ có giá trị là 1
  • Nếu $a = $b thì $result sẽ có giá trị là 0
  • Nếu $a < $b thì $result sẽ có giá trị là -1

Ví dụ:

$a = 12;
$b = 20;

$result = $a <=> $b;

echo $result; // kết quả -1

3. Lời kết

Hiện tại thì mình mới tìm thấy hai toán tử trên thôi, sau này nếu tìm thấy thêm thì mình sẽ bổ sung cho bài viết. Hoặc nếu bạn biết toán tử nào thì hãy comment để mình bổ sung vào bài viết nhé.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải bài học định dạng PDF freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top