PHP VÀ MYSQL
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 11: Update dữ liệu MySQL bằng PHP

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu đến thao tác cuối cùng thường hay sử dụng trong MySQL lẫn PHP đó là cập nhật dữ liệu, đây là thao tác được dùng trong backend dùng để sửa thông tin sản phẩm, tin tức, chuyên mục, ...

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của lệnh update như sau:

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2,...
WHERE some_column = some_value

Tương tự như trường hợp delete bạn phải truyền điều kiện update vào nếu không nó sẽ cập nhật cho toàn bộ records có trong table. Thông thường thì chúng ta lấy điều kiện theo khóa chính.

1. Update dữ liệu với MySQLi

Tương tự như các thao tác trước chúng ta sẽ có hai trường hợp sử dụng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sử dụng MySQLi Object-oriented:

// Kết nối CSDL
$conn = new mysqli('localhost', 'root', 'vertrigo', 'FreetutsDemo');

// Kiểm tra kết nối
if ($conn->connect_error) {
  die("Kết nối thất bại: " . $conn->connect_error);
} 

// Lệnh update
$sql = "UPDATE News SET title='Tiêu đề updated' WHERE id=1";

// Thực hiện update
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "update thành công";
} else {
  echo "Update thất bại: " . $conn->error;
}

// ngắt kết nối
$conn->close();

Sử dụng MySQLi Procedural:

// Kết nối CSDL
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', 'vertrigo', 'FreetutsDemo');

// Kiểm tra kết nối
if (!$conn) {
  die("Kết nối thất bại: " . mysqli_connect_error());
}

// Lệnh update
$sql = "UPDATE News SET title='Tiêu đề updated' WHERE id=1";

// Thực hiện update
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "update thành công";
} else {
  echo "Update thất bại: " . mysqli_error($conn);
}

// ngắt kết nối
mysqli_close($conn);

2. Update dữ liệu với PDO

try {
  // Kết nối
  $conn = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=FreetutsDemo", 'root', 'vertrigo');
  // Thiết lập Exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  // Câu SQL
  $sql = "UPDATE News SET title='Tiêu đề updated' WHERE id=1";

  // Prepared câu SQL
  $stmt = $conn->prepare($sql);

  // Thực thi câu SQL
  $stmt->execute();

  // Xuất kết quả tổng số record đã update
  echo $stmt->rowCount() . " records thành công";
} 
catch (PDOException $e) {
  echo 'Lỗi'. "<br>" . $e->getMessage();
}

// Ngắt kết nối
$conn = null;

3. Lời kết

Các ví dụ trên chỉ demo cho các bạn nên mình không sử dụng prepared nên nếu bạn làm trong project thì nên sử dụng prepared đẻ truyền các giá trị vào các field cũng như ở trong điều kiện update nhé.

Bài này tới đây cũng gần như là bạn đã có đủ kiến thức để sử dụng PHP thao tác với CSDL MySQL rồi đấy, vì vậy mình sẽ tạm thời ngưng series này tại đây. Cám ơn các bạn đã theo dõi.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải bài học định dạng PDF freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top