PHP VÀ MYSQL
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 04: Tạo database table bằng code PHP

Sau khi tạo database bằng PHP thì chúng ta sẽ tiếp tục sư dụng PHP để tạo các table. Để tạo table thì ta sử dụng câu lệnh SQL Create Table.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tạo table bằng code PHP

Tương tự như các bài trước mình sẽ đưa ra ví dụ cho cả ba trường hợp.

Giả sử mình cần tạo một table bằng lệnh SQL sau:

CREATE TABLE News (
  id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(30) NOT NULL,
  content TEXT,
  add_date TIMESTAMP
)

Hình ảnh table:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

tao database table bang code php png

Mình sẽ không giải thích ý nghĩa của từng đoạn query SQL nữa vì mình có một series học MySQL căn bản rồi.

Bây giờ ta sẽ tìm hiểu các cách tạo table bằng code PHP.

Sử dụng MySQLi Object-oriented:

// Kết nối
$conn = new mysqli('localhost', 'root', 'vertrigo', 'FreetutsDemo');

// Kiểm tra kết nối 
if ($conn->connect_error) {
  die("Kết nối không thành công: " . $conn->connect_error);
} 

// sql to create table
$sql = "CREATE TABLE News (
  id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(30) NOT NULL,
  content TEXT,
  add_date TIMESTAMP
)";

// Thực thi câu truy vấn
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Tạo table thành công";
} else {
  echo "Tạo table thất bại: " . $conn->error;
}

// Ngắt kết nối
$conn->close();

Sử dụng MySQLi Procedural:

// Kết nối
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', 'vertrigo', 'FreetutsDemo');

// Kiểm tra kết nối 
if (!$conn) {
  die("Kết nối không thành công: " . mysqli_connect_error());
}

// Câu lệnh SQL
$sql = "CREATE TABLE News (
  id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(30) NOT NULL,
  content TEXT,
  add_date TIMESTAMP
)";

// Thực thi câu truy vấn
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Tạo table thành công";
} else {
  echo "Tạo table thất bại: " . mysqli_error($conn);
}

// Ngắt kết nối
mysqli_close($conn);

Sử dụng PDO:

try {
  // Kết nối
  $conn = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=FreetutsDemo", 'root', 'vertrigo');
  
  // Thiết lập chế độ exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  // Câu lệnh SQL
  $sql = "CREATE TABLE News (
    id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(30) NOT NULL,
    content TEXT,
    add_date TIMESTAMP
  )";

  // Thực thi câu truy vấn
  $conn->exec($sql);
  
  echo "Tạo table thành công";
} 
catch (PDOException $e) {
  echo $e->getMessage();
}

// Ngắt kết nối
$conn = null;

2. Kết hợp tạo table với tạo Database

Bây giờ mình sẽ đưa ra một ví dụ về cách kết hợp tạo databaes và tạo table cùng trên một file PHP. Để các bạn dễ hiểu thì mình sẽ lấy thư viện MySQLi hướng thủ tục để làm ví dụ nhé.

// BƯỚC 1: TẠO DATABASE
// Tạo kết nối
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', 'vertrigo');
 
// Nếu kết nối thất bại
if (!$conn) {
  die("Kết nối thất bại: " . mysqli_connect_error());
}
 
// Lệnh tạo database
$sql = "CREATE DATABASE FreettusDemo";
 
// Thực thi câu truy vấn
if (mysqli_query($conn, $sql)) 
{
  echo 'Tạo database thành công!';
  
  // BƯƠC 2: TẠO TABLE
  // Chọn database
  mysqli_select_db($conn, 'FreettusDemo');
  
  // Câu lệnh SQL
  $sql = "CREATE TABLE News (
    id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(30) NOT NULL,
    content TEXT,
    add_date TIMESTAMP
  )";
  
  // Thực thi câu truy vấn
  if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    echo "Tạo table thành công";
  } else {
    echo "Tạo table thất bại: " . mysqli_error($conn);
  }
  
} else {
  echo "Tạo database thất bại: " . mysqli_error($conn);
}
 
// Tạo xong thì ngắt kết nối
mysqli_close($conn);

Bạn đọc phần coment là sẽ hiểu quy trình hoạt động.

3. Lời kết

Như vậy là bạn đã chạy được hai câu truy vấn tạo database và tạo table bằng code PHP rồi đấy. Thực tế thì rất ít khi chúng ta đụng đến hai vấn đề này trừ khi các bạn xây dựng một CMS hoặc một tools nào đó. bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách insert database bằng code PHP.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải bài học định dạng PDF freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top