Home > PHP > PHP căn bản > Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng PHP
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng PHP

Trước tiên chúng ta tìm hiểu sơ lược về phương trình bậc hai và cách giải đã nhé.

# Cách giải phương trình bậc hai?

Phương trình bậc hai là phương trình có dạng ax2 + bx + c = 0, trong đó:

 • a # 0
 • a, b, c là các hằng số
 • x là ẩn số phải đi tìm

Để giải phương tình bậc hai thì ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Tìm Delta

Bước 2: Nếu Delta

 • Delta < 0 => phương trình vô nghiệm
 • Delta = 0 => phương trình có nghiệp kép x1 = x2 = -b/2a
 • Delta > 0 => phương trình có hai nghiệm phân biệt, x1 = (-b + sqrt(Delta)) / (2a), x2 = (-b - sqrt(Delta)) / (2a)

Ok bây giờ ta thực hiện các bước giải này trong lập trình nhé.

# Tạo form HTML giải phương trình bậc hai

Bạn tạo file index.php và copy nội dung sau vào:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Giải phương trình bậc hai</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <?php 
      $result = '';
      if (isset($_POST['calculate']))
      {
        
      }
    ?>
    <h1>Giải phương trình bậc hai</h1>
    <form method="post" action="">
      <input type="text" style="width: 20px" name="a" value=""/>x <sup>2</sup>
      +
      <input type="text" style="width: 20px" name="b" value=""/>x
      + 
      <input type="text" style="width: 20px" name="c" value=""/>
      = 0
      <br/><br/>
      <input type="submit" name="calculate" value="Tính" />
    </form>
    <?php echo $result; ?>
  </body>
</html>

 

Tương tự như bài trước, trong bài này mình cũng chia ra hai vị trí code PHP như hinh sau:

giai phuong trinh bac hai png

Chạy lên kết quả như hình sau:

giai phuong trinh bac hai 1 png

Bây giờ ta code PHP giải phương trình.

# Giải phương trình bậc hai bằng PHP

Bạn thay đổi đoạn code PHP giải phương trình như sau:

 

$result = '';
if (isset($_POST['calculate']))
{
  // Bước 1: Lấy tham số
  $a = isset($_POST['a']) ? $_POST['a'] : '';
  $b = isset($_POST['b']) ? $_POST['b'] : '';
  $c = isset($_POST['c']) ? $_POST['c'] : '';

  // Bước 2: Validate và tính toán
  $delta = ($b*$b) - (4*$a*$c);

  if ($delta < 0){
    $result = 'Phương trình vô nghiệp';
  }
  else if ($delta == 0){
    $result = 'Phương trình nghiệp kép x1 = x2 = ' . (-$b/2*$a);
  }
  else {
    $result = 'Phương trình có hai nghiệp phân biệt, x1 = ' . ((-$b + sqrt($delta))/2*$a);
    $result .= ',x2 = ' . ((-$b - sqrt($delta))/2*$a);
  }
}

 

Bây giờ bạn chạy lên để xem thành quả nhé :)

# Lời kết

Ok vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập giải phương trình bậc hai một ẩn số bằng PHP, đây là bài tập cũng tương đối đơn giản nên mình nghĩ nó không khó đối với bạn. Nếu có vướng mắc gì thì hãy comment để chúng ta cùng xem lại bài toán nhé.

DEMO

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP