LÝ THUYẾT
XỬ LÝ FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng PHP

Trước tiên chúng ta tìm hiểu sơ lược về phương trình bậc hai và cách giải đã nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

# Cách giải phương trình bậc hai?

Phương trình bậc hai là phương trình có dạng ax2 + bx + c = 0, trong đó:

 • a # 0
 • a, b, c là các hằng số
 • x là ẩn số phải đi tìm

Để giải phương tình bậc hai thì ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Tìm Delta

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 2: Nếu Delta

 • Delta < 0 => phương trình vô nghiệm
 • Delta = 0 => phương trình có nghiệp kép x1 = x2 = -b/2a
 • Delta > 0 => phương trình có hai nghiệm phân biệt, x1 = (-b + sqrt(Delta)) / (2a), x2 = (-b - sqrt(Delta)) / (2a)

Ok bây giờ ta thực hiện các bước giải này trong lập trình nhé.

# Tạo form HTML giải phương trình bậc hai

Bạn tạo file index.php và copy nội dung sau vào:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Giải phương trình bậc hai</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <?php 
      $result = '';
      if (isset($_POST['calculate']))
      {
        
      }
    ?>
    <h1>Giải phương trình bậc hai</h1>
    <form method="post" action="">
      <input type="text" style="width: 20px" name="a" value=""/>x <sup>2</sup>
      +
      <input type="text" style="width: 20px" name="b" value=""/>x
      + 
      <input type="text" style="width: 20px" name="c" value=""/>
      = 0
      <br/><br/>
      <input type="submit" name="calculate" value="Tính" />
    </form>
    <?php echo $result; ?>
  </body>
</html>

 

Tương tự như bài trước, trong bài này mình cũng chia ra hai vị trí code PHP như hinh sau:

giai phuong trinh bac hai png

Chạy lên kết quả như hình sau:

giai phuong trinh bac hai 1 png

Bây giờ ta code PHP giải phương trình.

# Giải phương trình bậc hai bằng PHP

Bạn thay đổi đoạn code PHP giải phương trình như sau:

 

$result = '';
if (isset($_POST['calculate']))
{
  // Bước 1: Lấy tham số
  $a = isset($_POST['a']) ? $_POST['a'] : '';
  $b = isset($_POST['b']) ? $_POST['b'] : '';
  $c = isset($_POST['c']) ? $_POST['c'] : '';

  // Bước 2: Validate và tính toán
  $delta = ($b*$b) - (4*$a*$c);

  if ($delta < 0){
    $result = 'Phương trình vô nghiệp';
  }
  else if ($delta == 0){
    $result = 'Phương trình nghiệp kép x1 = x2 = ' . (-$b/2*$a);
  }
  else {
    $result = 'Phương trình có hai nghiệp phân biệt, x1 = ' . ((-$b + sqrt($delta))/2*$a);
    $result .= ',x2 = ' . ((-$b - sqrt($delta))/2*$a);
  }
}

 

Bây giờ bạn chạy lên để xem thành quả nhé :)

# Lời kết

Ok vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập giải phương trình bậc hai một ẩn số bằng PHP, đây là bài tập cũng tương đối đơn giản nên mình nghĩ nó không khó đối với bạn. Nếu có vướng mắc gì thì hãy comment để chúng ta cùng xem lại bài toán nhé.

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top