PHP MVC CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Module User] - Thư viện Session

Session đóng vai trò khá quan trọng trong một website bởi hầu hết website nào cũng phải sử dụng nó, thường dùng nhất là trong hệ thống quản lý admin. Chúng ta sẽ sử dụng Session để lưu trữ trạng thái đăng nhập và cấp độ của người dùng để từ đó có thể cung cấp các quyền hợp lý.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi sử dụng Session chúng ta sẽ thực hiện các thao tác get, set và delete. Đây là ba thao tác hay sử dụng nhất nên chúng ta sẽ viết nó thành một thư viện để tiện sử dụng.

1. Viết thư viện Session

Các bạn mở file libs/session.php lên và nhập nội dung sau:

 

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

// Gán session (SET)
function session_set($key, $val){
  $_SESSION[$key] = $val;
}

// Lấy session (GET)
function session_get($key){
  return (isset($_SESSION[$key])) ? $_SESSION[$key] : false;
}

// Xóa session (DELETE)
function session_delete($key){
  if (isset($_SESSION[$key])){
    unset($_SESSION[$key]);
  }
}

 

Mình sẽ giải thích từng hàm như sau:

Hàm gán session:

 

function session_set($key, $val){
  $_SESSION[$key] = $val;
}

 

Hàm này là phép gán nên ta gán bình thường, không có gì phức tạp cả.

Hàm lấy session:

 

function session_get($key){
  return (isset($_SESSION[$key])) ? $_SESSION[$key] : false;
}

 

Trước khi lấy một key nào đó trong Session thì ta phải kiểm tra key đó có tồn tại hay không, nếu có thì mới lấy và ngược lại thì trả về giá trị FALSE.

Toán tử mà ta dùng trong trường hợp này gọi là toán tử ba ngôi. Nếu viết bình thường thì nó sẽ như sau:

 

function session_get($key){
  if (isset($_SESSION[$key])){
    return $_SESSION[$key];
  }
  return false;
}

 

Xóa session:

 

function session_delete($key){
  if (isset($_SESSION[$key])){
    unset($_SESSION[$key]);
  }
}

 

Trước khi xóa thì chúng ta kiểm tra nó có tồn tại hay không? Chúng ta sử dụng hàm unset để xóa.

2. Lời kết

Như vậy là ta đã viết xong thư viện xử lý database bằng PHP, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết thư viện xử lý vấn đề phân quyền và đăng nhập.

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top