PHP AJAX
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dung Ajax kết quả trả về kiểu Text

Như tôi đã giới thiệu ở các bài trước, thông thường định dạng trả về của Ajax thuộc một trong ba kiểu text, json hoặc xml. Nhưng nếu trình bày cả ba trường hợp thì hơi dài nên tôi sẽ tách thành ba phần, và trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn dùng ajax để lấy danh sách người dùng và kết quả trả về ở dạng text.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tạo CSDL bảng người dùng

Bạn vào phpmyadmin tạo một database với tên là test, sao đó chạy đoạn code tạo bảng thành viên sau:

 

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `member` (
 `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `username` varchar(30) DEFAULT NULL,
 `email` varchar(255) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=6 ;

INSERT INTO `member` (`id`, `username`, `email`) VALUES
(1, 'thehalfheart', 'thehalfheart@gmail.com'),
(2, 'freetuts', 'freetuts.net@gmail.com'),
(3, 'kingston', 'kingston@gmail.com'),
(4, 'cafeviet', 'cafeviet@gmail.com'),
(5, 'emailer', 'emailer@gmail.com');

 

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Tạo trang index.php hiển thị danh sách

Bạn tạo file index.php với nội dung như sau:

XEM DEMO

 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <script language="javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-2.0.0.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="result1">TEXT</div>
    <div id="result2">JSON</div>
    <div id="result3">XML</div>
    <br/>
    <input type="button" name="clickme" id="text-click" value="Get List By Text"/>
    <input type="button" name="clickme" id="json-click" value="Get List By Json"/>
    <input type="button" name="clickme" id="xml-click" value="Get List By XML"/>
    <script language="javascript">
      $('#text-click').click(function()
      {
        $.ajax({
          url : 'text.php',
          type : 'get',
          dataType : 'text',
          success : function (result){
            $('#result1').html(result);
          }
        });
      });
    </script>
    
  </body>
</html>

 

Trong form này tôi có tạo 3 thẻ div nhằm mục đích hiển thị danh sách ở ba dạng ajax khác nhau (text, json và xml) và 3 button nhằm mục đích khi click sẽ gọi ajax và đổ dữ liệu vào thẻ div tương ứng. Trong bài này tôi sẽ trình bày dạng text trước, còn 2 dạng kia tôi sẽ trình bày ở hai bài tiếp theo.

3. Tạo trang text.php để lấy danh sách người dùng

Bạn tạo file text.php với nội dung như sau:

 

// Thiết lập font chữ UTF8 để khỏi bị lỗi font
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

// Kết nối database
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', 'vertrigo', 'test') or die ('Can not connect to mysql');

// Lấy danh sách thành viên
$query = mysqli_query($conn, 'select * from member');

// Kiểm tra có dữ liệu không
if (mysqli_num_rows($query) > 0)
{
  echo '<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="10">';
  echo '<tr>';
    echo '<td>';
      echo 'Username';
    echo '</td>';
    echo '<td>';
      echo 'Email';
    echo '</td>';
  echo '<tr>';
  
  // Lặp danh sách và hiển thị dạng table
  while ($row = mysqli_fetch_array($query, MYSQLI_ASSOC)){
    
    echo '<tr>';
      echo '<td>';
        echo $row['username'];
      echo '</td>';
      echo '<td>';
        echo $row['email'];
      echo '</td>';
    echo '<tr>';
  }
  echo '</table>';
}

 

Trong phần comment tôi đã giải thích kỹ rồi nên không giải thích gì thêm. Bạn chạy code lên click vào button Get List By Text và kết quả như hình dưới.

hien thi danh sach nguoi dung voi ajax 1 png

4. Lời kết

Như vậy khi bạn khai báo trong Ajax là dataType : "text" thì trên Server bắt buộc phải trả về nội dung là Text, trường hợp bạn trả về một nội dung khác thì nó vẫn hiểu là Text vì phần khai báo đã quy định như vậy rồi.

Có một lưu ý nữa đó là đoạn code header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); có tác dụng xác định kiểu của file là UTF-8 nên khi hiển thị danh sách thành viên sẽ không bị lỗi.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải bài học định dạng PDF freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top