Kiểm tra người dùng đã đăng nhập hay chưa bằng PHP

Để kiểm tra trạng thái đăng nhập thì bạn sử dụng Session trong PHP.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net