Bài 01: Đệ quy menu đa cấp với php và mysql - phần 1

Có lẽ ai cũng biết với từ khóa xây dựng menu đa cấp đệ quy vơí php và mysql rồi nhỉ :D. Chuyện là thế này, lúc tối cảm thấy không biết viết tuts gì, cảm thấy chán nản, nhưng chợt nghĩ ra là mình chưa có tuts làm đệ quy menu đa cấp nên hôm nay mình sẽ làm chủ đề này. Vì bài hơi dài nên mình chia ra từng phần nhỏ, nhằm giúp các bạn hiểu rõ vấn đề hơn. Và tôi cũng đề nghị bạn nên xem bài  đệ quy trong php trước nhé. Giờ thì bắt đầu thôi

Thông báo: Serie này đã được biên soạn và quay video nên bạn hãy xem video để dễ hình dung hơn. Xem tại đây.

1. Xây dựng database menu đa cấp

Công việc đầu tiên mà bạn phải làm đó là tạo một database và chạy đoạn code dưới đây:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `menu` (
 `menu_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `menu_title` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `menu_link` varchar(500) DEFAULT NULL,
 `menu_parent_id` int(11) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`menu_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

2. Xây dựng trang HTML hiển thị danh sách menu đệ quy đa cấp

Sau khi có database thì ta sẽ tiến hành xây dựng một trang HTML hiển thị danh sách menu đa cấp và có sửa trực tiếp luôn. Trong phần này tôi có sử dụng CSS và jQuery nhằm giúp menu hoạt động đẹp hơn.

Bạn tạo trang danhsach.php và copy nội dung này vào: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <style type="text/css">
      *{margin:0; padding:0}
      li{list-style: none}
      #menu_wrapper{
        width: 500px;
        margin: 0px auto;
        margin-top: 100px;
        border: solid 1px gray;
        padding: 50px;
      }
      
      
      .button{padding: 5px 10px; color: white; background: blue; border:none; cursor: pointer}
      #menu_wrapper ul ul{margin-left: 20px;}
      #menu_wrapper ul li{margin-top: 10px;}
      
      #menu_wrapper ul li a{
        height: 30px;
        color: blue;
        font-weight: bold;
        display: block;
        line-height: 30px;
        border: solid 1px gray;
        background: #FAFAFA;
        text-decoration: none;
        padding-left: 10px; 
      }
      
      #menu_wrapper ul li div{
        border: solid 1px gray;
        border-top: 0px;
        background: #FAFAFA;
        display: none
      }
      
      #menu_wrapper ul li div tr td{
        padding: 10px 20px;
      }
      input, select{
        border: solid 1px gray;
        padding: 5px 10px;
      }
    </style>
    
     <script language="javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-2.0.0.min.js"></script>
     
     <script language="javascript">
       $(document).ready(function(){
        $('#menu_wrapper ul div').hide();
        $('#menu_wrapper ul li a').click(function(){
          var tmp = $(this).next('div');
          
          if ($(tmp).is(':visible')){
            $(tmp).hide();
          }
          else{
            $(tmp).show();
          }
          return false;
        }); 
       });
     </script>
  </head>
  <body>
    <div id="menu_wrapper">
      <input type="button" class="button" value="Thêm"/> <br/> <br/>
      <hr/><br/>
      <ul>
        <li>
          <a href="">Nội dung menu</a>
          <div>
            <table border="0">
              <tr>
                <td>Title</td>
                <td><input id="" name="" value="" /></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Link</td>
                <td><input id="" name="" value="" /></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Parent</td>
                <td>
                  <select>
                    <option>-TOP-</option>
                  </select>
                  <input type="button" name="" class="button" value="Lưu" />
                </td>
              </tr>
            </table>
          </div>
          <ul>
            <li>
              <a href="">Nội dung menu</a>
              <div>
                <table border="0">
                  <tr>
                    <td>Title</td>
                    <td><input id="" name="" value="" /></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>Link</td>
                    <td><input id="" name="" value="" /></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>Parent</td>
                    <td>
                      <select>
                        <option>-TOP-</option>
                      </select>
                      <input type="button" name="" class="button" value="Lưu" />
                    </td>
                  </tr>
                </table>
              </div>
            </li>
            <li>
              <a href="">Nội dung menu</a>
              <div>
                <table border="0">
                  <tr>
                    <td>Title</td>
                    <td><input id="" name="" value="" /></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>Link</td>
                    <td><input id="" name="" value="" /></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>Parent</td>
                    <td>
                      <select>
                        <option>-TOP-</option>
                      </select>
                      <input type="button" name="" class="button" value="Lưu" />
                    </td>
                  </tr>
                </table>
              </div>
            </li>
          </ul>
        </li>
        <li>
          <a href="">Nội dung menu</a>
          <div>
            <table border="0">
              <tr>
                <td>Title</td>
                <td><input id="" name="" value="" /></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Link</td>
                <td><input id="" name="" value="" /></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Parent</td>
                <td>
                  <select>
                    <option>-TOP-</option>
                  </select>
                  <input type="button" name="" class="button" value="Lưu" />
                </td>
              </tr>
            </table>
          </div>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </body>
</html>
Công việc đầu tiên ta sẽ tìm hiểu mục đích của form này đã nhé. Chạy file này nên bạn sẽ thấy ta có giao diện nhu sau:

menu đa cấp

Tôi muốn khi chạy lên trang hiển thị danh sách menu đa cấp  sẽ có dạng như hình vẽ, khi click vào một menu bất kỳ sẽ show ra những thông số chỉnh sửa và một button lưu. Khi click vào button lưu sẽ lưu lại những thông số đó tương ứng với menu đó. Rất đơn giản nhỉ.

3. Xây dựng lớp Menu để lấy dữ liệu

Ở bước này ta se xây dựng một lớp Menu có nhiệm vụ kết nối vào MYSQL, lấy dữ liệu của menu đa cấp và đóng kết nối. Ở những bài sau ta sẽ viết những hàm show menu trực tiếp vào trong lớp này luôn.

Bạn tạo file menu.php với nội dung như sau:

class Menu {

  private $__conn = null;
  
  // Kết nối
  function connect(){
    $this->__conn = mysqli_connect('localhost', 'root', 'vertrigo', 'test');
  }
  
  // Đóng kết nối
  function close(){
    mysqli_close($this->__conn);
  }
  
  // Lấy danh sách Menu trả về một mảng
  function getList()
  {
    $this->connect();
    $result = array();
    
    $query = mysqli_query($this->__conn, 'select * from menu');
    
    if ($query){
      while ($row = mysqli_fetch_array($query, MYSQLI_ASSOC)){
        $result[] = $row;
      }
    }
    $this->close();
    return $result;
  }
}

4. Lời kết

Ở bài đầu tiên này tôi chỉ làm những cái đơn giản, vì tôi muốn bạn hiểu rõ mục đích của tôi, như vậy ở những bài tiếp theo mới dễ dàng trình bày được. Trong bài này bạn phải nắm được form hiển thị menu đệ quy đa cấp, table database menu và lớp Menu lấy dữ liệu từ MYSQL. Bài tiếp theo ta sẽ show menu ra.

 

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net