REGULAR EXPRESSION PHP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm preg_replace trong php

Trong bài này chúng ta tìm hiểu một hàm khá giống với hàm str_replace đó là hàm preg_replace.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm preg_replace trong PHP

Hàm preg_replace dùng để replace một chuỗi nào đó khớp với đoạn Regular Expression truyền vào. Hàm này có chức năng tương tự như str_replace nhưng có sự khác biệt là một bên dùng regex một bên không dùng.

Cú pháp: preg_replace ( $pattern, $replacement, $subject)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • $partern: là chuỗi Regular Expression
  • $replacement: là chuỗi replace thành
  • $subject: là string muốn duyệt và replace

Kết quả trả về của hàm preg_replace là chuỗi đã được replace.

2. Ví dụ hàm preg_relace trong PHP

Ví dụ 1: Replace chuỗi hi thành chuỗi hello trong chuỗi hi everybody, hi there

$partern = '/hi/';
$subject = 'hi everybody, hi there';
$replacement = 'hello';
echo preg_replace($partern, $replacement, $subject);

Kết quả xuất ra màn hình là chuỗi hello everybody, hello there đã được replace

Ví dụ 2: Xóa thẻ h1 trong chuỗi <h1>Welcome to freetuts.net</h1>

Nhận xét: Ta thấy để xóa thẻ h1 thì sẽ phải replace cho cả thẻ đóng </h1> và thẻ mở <h1> thành ký tự trống ''. Ta sẽ có 2 cách xử lý cho bài này.

Cách 1: Dùng toán tử OR trong Regular Expression, tức là sẽ kiểm tra nếu là thẻ đóng hoặc thẻ mở thì sẽ bị replace thành ký tự trống. Chuỗi regex sẽ như sau $partern = '/(<h1>)|(<\/h1>)/'. Tôi đã dùng dấu mở và đóng () để gộp 2 nhóm thẻ mở và thẻ đóng lại, luôn luôn làm như vậy nha các bạn.

$partern = '/(<h1>)|(<\/h1>)/';
$subject = '<h1>Welcome to freetuts.net</h1>';
$replacement = '';
echo preg_replace($partern, $replacement, $subject);

Các bạn chạy lên và dùng firebug soi sẽ thấy mất thẻ h1.

Cách 2: Dùng toán tử kiểm tra có hoặc không đó là dấu ?. Bạn quay lại bài trước để xem các ví dụ và cách dùng dấu này nhé.

Các bạn thấy thẻ mở <h1> và thẻ đóng </h1> chỉ khác nhau ở chỗ dấu /. Như vậy chuỗi partern sẽ như sau $partern = '/(<\/?h1>)/'. Vì dấu / là ký tự đặc biệt trong Regular Expression nên tôi đã thêm một dấu \ để đặt trước nó. Những điều này tôi đã nói ở bài trước rồi nên bạn quay lại xem nhé. Dấu ? là có ý nghĩa có hoặc không có ký tự, tức là <h1> hoặc </h1>

$partern = '/(<\/?h1>)/';
$subject = '<h1>Welcome to freetuts.net</h1>';
$replacement = '';
echo preg_replace($partern, $replacement, $subject);

Chạy lên kết quả tương đương như cách 1.

Ví dụ 3: Dùng Regular Expression xóa tất cả những thẻ html (h1, h2, h3, h4, h5) của một đoạn text

Nếu không dùng hàm preg_replace kết hợp với Regular Expression thì trong php có cung cấp 1 hàm để xử lý vấn đề này, đó là hàm strip_tags. Nhưng trong đề bài yêu cầu dùng Regular Expresision nên phải làm vậy thôi.

Ý tưởng: Ở ví dụ 2 ta đã xóa được một thẻ h1, như vậy muốn xóa các thẻ khác thì chỉ cần copy và thay đổi giá trị thẻ là được, cách làm như sau:

$subject = '<h1>This is h1</h1><h2>This is h2</h2><h3>This is h3</h3><h4>This is h4 </div><h5> This is h5 </h5>';
// H1
$subject = preg_replace('/<\/?h1>/', '', $subject);
// H2
$subject = preg_replace('/<\/?h2>/', '', $subject);
// H3
$subject = preg_replace('/<\/?h3>/', '', $subject);
// H4
$subject = preg_replace('/<\/?h4>/', '', $subject);
// H5
$subject = preg_replace('/<\/?h5>/', '', $subject);

echo $subject;

Nhưng các bạn thấy liệu có hay không? có cách này để đưa vào một partern mà xử lý hết các thẻ luôn hay không? Câu trả lời là có nhé. Bạn kết hợp ví dụ 1 và ví dụ 2 lại sẽ có được chuỗi partern mong muốn. Các bạn xem bài giải sau:

$subject = '<h1>This is h1</h1><h2>This is h2</h2><h3>This is h3</h3><h4>This is h4 </div><h5> This is h5 </h5>';
echo preg_replace('/(<\/?h1>)|(<\/?h2>)|(<\/?h3>)|(<\/?h4>)|(<\/?h5>)/', '', $subject);

Rất gọn đúng không nào, các bạn tham khảo thêm một cách giải nữa:

$subject = '<h1>This is h1</h1><h2>This is h2</h2><h3>This is h3</h3><h4>This is h4 </div><h5> This is h5 </h5>';
echo preg_replace('/<\/?h(1|2|3|4|5)>/', '', $subject);

Cách này tôi dùng toán tử OR cho các số 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5. Đây là cách gọn và tối ưu nhất đúng không nào.

3. Lời kết

Qua 3 ví dụ trên chắc hẳn bạn đã biết các sử dụng hàm preg_replace trong php kết hợp với Regular Expression rồi nhỉ. Có rất nhiều bài toán khác nhau và ứng dụng khác nhau nên không thể quy ra một công thức chung được, các bạn cố gắng nắm vững các biểu thức Regular Expression để kết hợp là ok.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải bài học định dạng PDF freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top