DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐÔI
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm kiếm phần tử k trong danh sách liên kết đôi

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách tìm kiếm phần tử k trong danh sách liên kết đôi. Đây là một trong các thao tác phổ biến nhất và được sử dụng rất nhiều trong lập trình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tìm kiếm một phần tử k trong danh sách. Sau đó áp dụng chúng vào ví dụ cụ thể trong C++.

1. Tìm kiếm phần tử k trong DSLK đôi

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách tìm phần tử k trong danh sách liên kết đôi. Người dùng nhập vào số cần tìm k và hàm thực hiện tìm kiếm xem số k đó có trong danh sách hay không. Nếu có thì trả về true và ngược lại nếu không có thì trả về false.

/* Tìm kiếm phần tử k trong danh sách */
bool search(Node l, int k ){ // thanm số truyền vào bao gồm một danh sách và phần tử k
  Node *p = head;//tạo một node tạm p để thay thế cho node head 
 //sử dụng vòng lặp while để lặp từng phần tử trong danh sách
  while(p!=NULL) {
		if(p->data == k )return true;//nếu giá trị tại node hiện tại == k thì return true
		else p = p->next;//Nếu không == k thì trỏ đến node kế tiếp
 }
 return false;//Kết thúc vòng lặp vẫn ko tìm thấy thì return false
}

Tham số truyền vào của hàm bao gồm: danh sách liên kết đôi l và số k cần tìm. Ta cần tạo một Node p để thay thế cho Node head thực hiện duyệt từng phần tử trong danh sách, vì Node head luôn luôn quản lý node đầu nên không thể sử dụng head để duyệt.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để duyệt từng phần tử trong danh sách ta sử dụng vòng lặp while với điều kiện p != NULL. Trong vòng lặp nếu giá trị data của node hiện tại == k thì return true, ngược lại nếu != k thì ta trỏ đến Node kế tiếp rồi thực hiện so sánh.

Cứ như vậy lặp cho đến hết danh sách, nếu vẫn không tìm thấy thì ta return false và kết thúc hàm.

2. Ví dụ tìm kiếm phần tử k trong DSLK đôi

Trong ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện tìm kiếm một số k xem có tồn tại trong danh sách hay không. Nếu nó thì xuất ra đã tìm thấy, nếu không thì xuất ra không tìm thấy cho người dùng biết.

Đầu tiên ta cần có cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đôi và khởi tạo cho cho danh sách.

/* tạo cấu trúc node */
struct Node {
  int data;
  struct Node* next;
  struct Node* prev;
};
struct Node *head, *tail; // Khởi tạo Node head global của dslk đôi.
 
/* tạo node mới */
struct Node* CreateNode(int x) {
  struct Node* newNode
    = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
  newNode->data = x;
  newNode->prev = NULL;
  newNode->next = NULL;
  return newNode;
}

Tiếp đến ta cần một hàm InsertLast() để thêm các Node vào danh sách, khi đó ta mới có dữ liệu để thực hiện tìm kiếm.

/* thêm node vào cuối danh sách */
void InsertLast(int x) {
 //sử dụng hàm tạo Node để tạo node mới newNode
  struct Node* newNode = CreateNode(x);
  //Nếu danh sách rỗng thì newNode vừa là node đầu vừa là node cuối
  if(head == NULL) {
    head = newNode;
    tail = newNode;
    return;
  }
  //Nếu danh sách có phần tử thì, 
  tail->next = newNode;// con trỏ next của tail trỏ đến newNode
  newNode->prev = tail;// con trỏ prev của newNode trỏ đến tail
  tail = newNode;//dịch chuyển tail về newNode, vì tail luôn luôn quản lý phần tử cuối cùng trong danh sách
}

Sau đó ta viết hàm duyệt danh sách Print() để hiển thị danh sách ra màn hình.

/* hiển thị từ đầu đến cuối */
void Print() {
  struct Node* temp = head;
  printf("\nĐầu đến cuối: ");
  while(temp != NULL) {
    printf("%d ",temp->data);
    temp = temp->next;
  }
  printf("\n");
}
 
/* hiển thị từ cuối về đầu */
void ReversePrint() {
  struct Node* temp = tail;
  if(temp == NULL) return; // empty list, exit
  // Traversing backward using prev pointer
  printf("\nCuối về đầu: ");
  while(temp != NULL) {
    printf("%d ",temp->data);
    temp = temp->prev;
  }
  printf("\n");
}

Và cuối cùng là hàm tiềm kiếm search() để thực hiện tìm kiếm số k được nhập từ bàn phím.

bool search(Node l, int k ){
	Node *p = head;
 
  while(p!=NULL) {
		if(p->data == k )return true;
		else p = p->next;
 }
 return false;
}

Full code:

#include <iostream>
using namespace std;
/* tạo cấu trúc node */
struct Node {
  int data;
  struct Node* next;
  struct Node* prev;
};
struct Node *head, *tail; // Khởi tạo Node head global của dslk đôi.
 
/* tạo node mới */
struct Node* CreateNode(int x) {
  struct Node* newNode
    = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
  newNode->data = x;
  newNode->prev = NULL;
  newNode->next = NULL;
  return newNode;
}
/* hiển thị từ đầu đến cuối */
void Print() {
  struct Node* temp = head;
  printf("\nĐầu đến cuối: ");
  while(temp != NULL) {
    printf("%d ",temp->data);
    temp = temp->next;
  }
  printf("\n");
}
 
/* hiển thị từ cuối về đầu */
void ReversePrint() {
  struct Node* temp = tail;
  if(temp == NULL) return; // empty list, exit
  // Traversing backward using prev pointer
  printf("\nCuối về đầu: ");
  while(temp != NULL) {
    printf("%d ",temp->data);
    temp = temp->prev;
  }
  printf("\n");
}
/* thêm node vào đầu danh sách */
void InsertFirst(int x) {
 //sử dụng hàm tạo Node tạo một Node mới
  struct Node* newNode = CreateNode(x);
  //nếu danh sách rỗng thì node chèn vào vừa là node đầu vừa là node cuối
  if(head == NULL) {
    head = newNode;
    tail = newNode;
    return;
  }
  //Nếu danh sách không rỗng thì, dịch chuyển Node head về node mới chèn, và cho con trỏ của newNode trỏ đến Node head
  head->prev = newNode;
  newNode->next = head;
  head = newNode;
}
/* thêm node vào cuối danh sách */
void InsertLast(int x) {
 //sử dụng hàm tạo Node để tạo node mới newNode
  struct Node* newNode = CreateNode(x);
  //Nếu danh sách rỗng thì newNode vừa là node đầu vừa là node cuối
  if(head == NULL) {
    head = newNode;
    tail = newNode;
    return;
  }
  //Nếu danh sách có phần tử thì, 
  tail->next = newNode;// con trỏ next của tail trỏ đến newNode
  newNode->prev = tail;// con trỏ prev của newNode trỏ đến tail
  tail = newNode;//dịch chuyển tail về newNode, vì tail luôn luôn quản lý phần tử cuối cùng trong danh sách
}

bool search(Node l, int k ){
	Node *p = head;
 
  while(p!=NULL) {
		if(p->data == k )return true;
		else p = p->next;
 }
 return false;
}

int main() {
  Node l;
  int k, x, lc;
  head = NULL;
 //gọi hàm thêm node vào đầu danh sách
  
  InsertLast(2);
  InsertLast(3);
  InsertLast(4);
  InsertLast(5);
  InsertLast(6);
  InsertLast(7);
  InsertLast(8);
  cout<<"Danh sách sau khi thêm node vào đầu: \n";
  Print();
  ReversePrint(); 
  cout<<"\n----------end--------------\n";

 //tìm kiếm node
  cout<<"\nNhập số cần tìm trong danh sách: "; cin>> k;
  if(search(l,k) == true){
   cout<<"Đã tìm thấy "<<k<<" trong danh sách";
  }
  else{
   cout<<"không tìm thấy "<<k<<" trong danh sách";
  }

  cout<<"\n---------------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

dslk doi 10 PNG

3. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách tìm một số k trong danh sách liên kết đôi. Như đã nói đây là một thao tác được sử dụng rất nhiều trong lập trình, vì vậy các bạn hãy chú ý và thực hiện thật thành thạo nó nhé. Ở bài tiếp theo mình sẽ thực hiện một vài bài tập liên quan đến danh sách liên kết đôi.

Cùng chuyên mục:

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Để làm được bài này các bạn cần có kiến thức về cấu trúc Queue…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt hàng đợi Queue bằng…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách khởi tạo cấu trúc dữ liệu…

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Chúng ta sẽ cùng nhau tạo một cấu trúc Stack với danh sách liên kết…

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Trong hướng dẫn này mình sẽ thực hiện giải một bài toán chuyển đổi cơ…

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện tạo các hàm cơ bản cho Stack như:…

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các thao tác trong Stack sử dụng danh…

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách xóa một Node khỏi cây đỏ…

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc dữ liệu…

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện xóa Node có 1 con, Node có 2…

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ thực hiện một vài cách tìm ra giá trị MAX và MIN…

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách xuất các Node con…

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách tìm kiếm một Node…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn về cấu trúc dữ liệu…

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn một trong các cấu trúc dữ…

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách nối hai danh sách liên kết…

Top