DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐÔI
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa Node trong danh sách liên kết đôi

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách xóa Node trong danh sách liên kết đôi. Đây là một bước khi chúng ta cần xóa một Node nào đó khỏi danh sách theo yêu cầu của bài toán chẳng hạn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai cách xóa Node trong danh sách liên kết đôi:

 • Xóa Node đầu trong danh sách
 • Xóa Node cuối trong danh sách

1. Xóa Node đầu trong danh sách

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xóa Node đầu trong danh sách liên kết đôi.

dslk doi 8 PNG

Trước khi xóa Node đầu khỏi danh sách ta cần kiểm tra xem trong danh sách có phần tử nào hay không. Nếu danh sách rỗng thì ta return rồi thoát khỏi hàm, ngược lại nếu danh sách có phần tử thì ta thực hiện các bước sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Dịch chuyển Node head đến Node kế tiếp: head = head -> next
 • Cho con trỏ prev của head trỏ đến null: head -> prev = NULL
/* Xóa node đầu trong danh sách */
void DelFirst() {
 //Nếu danh sách rỗng thì return và thoát khỏi hàm
  if(head == NULL) {
    return;
  }
  //ngược lại nếu danh sách có phần tử thì 
  head = head->next;//thực hiện dịch chuyển node head đến node kế tiếp
  head->prev = NULL;//sau đó cho con trỏ prev của head = null
}

2. Xóa Node cuối trong danh sách

Trong phần này mình sẽ giới thiệu các bạn cách xóa Node cuối trong danh sách liên kết đôi.

dslk doi 9 PNG

Tương tự như xóa Node đầu trong danh sách, đầu tiên ta cần kiểm tra xem danh sách có phần tử hay không. Nếu không thì ta return rồi thoát khỏi hàm, ngược lại nếu danh sách có phần tử thì ta thực hiện các bước sau:

 • Dịch chuyển Node tail về Node trước đó: tail = tail -> prev
 • Cho con trỏ next của tail trỏ về null: tail -> next = NULL
/* Xóa node cuối trong danh sách */
void DelLast() {
 //Nếu danh sách rỗng thì return và thoát khỏi hàm
  if(head == NULL) {
    return;
  }
  //Ngược lại nếu danh sách có phần tử thì 
  tail = tail->prev;//thực hiện dịch chuyển tail về node trước đó
  tail->next = NULL;//sau đó cho con trỏ next của tail == null
}

3. Ví dụ xóa Node trong danh sách liên kết đôi

Trong ví dụ này ta sẽ thực hiện thêm Node vào danh sách, sau đó thực hiện xóa Node đầu và Node cuối trong danh sách. Để tiết kiệm thời gian mình lấy lại ví dụ ở bài trước (thêm Node trong danh sách) làm dữ liệu để thực hiện xóa Node.

Sau khi viết hàm xóa Node đầu DelFirst() và xóa Node cuối DelLast(), ta chỉ cần gọi nó và thực hiện xóa.

Full code:

#include <iostream>
using namespace std;
/* tạo cấu trúc node */
struct Node {
  int data;
  struct Node* next;
  struct Node* prev;
};

struct Node *head, *tail; // Khởi tạo Node head global của dslk đôi.
 
/* tạo node mới */
struct Node* CreateNode(int x) {
  struct Node* newNode
    = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
  newNode->data = x;
  newNode->prev = NULL;
  newNode->next = NULL;
  return newNode;
}
/* hiển thị từ đầu đến cuối */
void Print() {
  struct Node* temp = head;
  printf("\nĐầu đến cuối: ");
  while(temp != NULL) {
    printf("%d ",temp->data);
    temp = temp->next;
  }
  printf("\n");
}
 
/* hiển thị từ cuối về đầu */
void ReversePrint() {
  struct Node* temp = tail;
  if(temp == NULL) return; // empty list, exit
  // Traversing backward using prev pointer
  printf("\nCuối về đầu: ");
  while(temp != NULL) {
    printf("%d ",temp->data);
    temp = temp->prev;
  }
  printf("\n");
}
/* thêm node vào đầu danh sách */
void InsertFirst(int x) {
 //sử dụng hàm tạo Node tạo một Node mới
  struct Node* newNode = CreateNode(x);
  //nếu danh sách rỗng thì node chèn vào vừa là node đầu vừa là node cuối
  if(head == NULL) {
    head = newNode;
    tail = newNode;
    return;
  }
  //Nếu danh sách không rỗng thì, dịch chuyển Node head về node mới chèn, và cho con trỏ của newNode trỏ đến Node head
  head->prev = newNode;
  newNode->next = head;
  head = newNode;
}
/* thêm node vào cuối danh sách */
void InsertLast(int x) {
 //sử dụng hàm tạo Node để tạo node mới newNode
  struct Node* newNode = CreateNode(x);
  //Nếu danh sách rỗng thì newNode vừa là node đầu vừa là node cuối
  if(head == NULL) {
    head = newNode;
    tail = newNode;
    return;
  }
  //Nếu danh sách có phần tử thì, 
  tail->next = newNode;// con trỏ next của tail trỏ đến newNode
  newNode->prev = tail;// con trỏ prev của newNode trỏ đến tail
  tail = newNode;//dịch chuyển tail về newNode, vì tail luôn luôn quản lý phần tử cuối cùng trong danh sách
}
/* Xóa node đầu trong danh sách */
void DelFirst() {
 //Nếu danh sách rỗng thì return và thoát khỏi hàm
  if(head == NULL) {
    return;
  }
  //ngược lại nếu danh sách có phần tử thì 
  head = head->next;//thực hiện dịch chuyển node head đến node kế tiếp
  head->prev = NULL;//sau đó cho con trỏ prev của head = null
}
/* Xóa node cuối trong danh sách */
void DelLast() {
 //Nếu danh sách rỗng thì return và thoát khỏi hàm
  if(head == NULL) {
    return;
  }
  //Ngược lại nếu danh sách có phần tử thì 
  tail = tail->prev;//thực hiện dịch chuyển tail về node trước đó
  tail->next = NULL;//sau đó cho con trỏ next của tail == null
}
int main() {
 
  head = NULL;
 //gọi hàm thêm node vào đầu danh sách
  
  InsertFirst(2);
  InsertFirst(3);
  InsertFirst(4);
  cout<<"Danh sách sau khi thêm node vào đầu: \n";
  Print();
  ReversePrint(); 
  cout<<"\n----------end--------------\n";
 //gọi hàm thêm node vào cuối danh sách
  InsertLast(5);
  InsertLast(6);
  InsertLast(7);
  cout<<"Danh sách sau khi thêm node vào cuối: \n";
  Print(); 
  ReversePrint();
  cout<<"\n----------end--------------\n";
 //gọi hàm xóa đầu danh sách
  DelFirst();
  cout<<"Danh sách sau khi xóa đầu : \n";
  Print();
  ReversePrint();
  cout<<"\n----------end--------------\n";
 //gọi hàm xóa cuối danh sách
  DelLast();
  cout<<"Danh sách sau khi xóa cuối : \n";
  Print();
  ReversePrint();

  cout<<"\n---------------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

dslk doi 7 PNG

4. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách xóa Node đầu và xóa Node cuối trong danh sách liên kết đôi. Cũng như áp dụng các thao tác thêm, xóa Node vào ví dụ cụ thể. Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện tìm kiếm và sắp xếp danh sách liên kết đôi, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Để làm được bài này các bạn cần có kiến thức về cấu trúc Queue…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt hàng đợi Queue bằng…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách khởi tạo cấu trúc dữ liệu…

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Chúng ta sẽ cùng nhau tạo một cấu trúc Stack với danh sách liên kết…

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Trong hướng dẫn này mình sẽ thực hiện giải một bài toán chuyển đổi cơ…

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện tạo các hàm cơ bản cho Stack như:…

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các thao tác trong Stack sử dụng danh…

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách xóa một Node khỏi cây đỏ…

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc dữ liệu…

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện xóa Node có 1 con, Node có 2…

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ thực hiện một vài cách tìm ra giá trị MAX và MIN…

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách xuất các Node con…

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách tìm kiếm một Node…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn về cấu trúc dữ liệu…

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn một trong các cấu trúc dữ…

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách nối hai danh sách liên kết…

Top