STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng weak_ptr trong C++

Một phần quan trọng của lập trình C++ là quản lý bộ nhớ, và trong những năm gần đây, smart pointers đã trở thành một công cụ quan trọng để giúp lập trình viên trong việc này. Trong số các smart pointer, weak_ptr là một trong những thành viên quan trọng, đặc biệt khi làm việc với shared_ptr. Trái ngược với shared_ptr, weak_ptr không tăng thêm tham chiếu đến đối tượng mà nó trỏ tới, giúp tránh được các vấn đề như cyclic referencesmemory leaks.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong phần này, mình sẽ đi sâu vào việc tìm hiểu về weak_ptr trong C++, ý nghĩa của nó và cách sử dụng trong các tình huống thực tế. Hãy cùng tìm hiểu cũng freetuts.net nhé!

Screenshot 202024 04 05 20111322 png

weak_ptr trong C++ là gì?

Trong C++, weak_ptr là một loại smart pointer được sử dụng để quản lý tài nguyên được quản lý bởi shared_ptr mà không tăng thêm tham chiếu đến đối tượng mà nó trỏ tới. weak_ptr thường được sử dụng để tránh cyclic references giữa các đối tượng khi sử dụng shared_ptr, nhằm tránh tình trạng memory leaks hoặc không thể giải phóng bộ nhớ.

weak_ptr không đảm bảo rằng đối tượng mà nó trỏ tới vẫn tồn tại. Thay vào đó, nó chỉ cho phép truy cập đến đối tượng mà nó trỏ tới thông qua một shared_ptr. Nếu đối tượng đã được giải phóng, thì weak_ptr sẽ trở thành rỗng (empty), không trỏ đến bất kỳ đối tượng nào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Về cách sử dụng, weak_ptr thường được tạo ra từ một shared_ptr bằng cách sử dụng hàm member function weak_ptr::lock(), để kiểm tra xem đối tượng mà nó trỏ tới có còn tồn tại hay không và trả về một shared_ptr tham chiếu đến đối tượng đó nếu nó vẫn tồn tại.

Tóm lại, weak_ptr là một công cụ hữu ích trong việc quản lý tài nguyên được chia sẻ trong C++, giúp tránh được các vấn đề như cyclic references và memory leaks.

Khai báo weak_ptr trong C++

Khai báo weak_ptr

Để khai báo một weak_ptr, sử dụng cú pháp sau:

std::weak_ptr<Type> weakPtr;

Trong đó, Type là kiểu dữ liệu của đối tượng mà weak_ptr sẽ trỏ tới.

Khởi tạo weak_ptr từ một shared_ptr

Để khởi tạo weak_ptr từ một shared_ptr, mình sử dụng hàm std::make_shared hoặc std::shared_ptr trực tiếp:

std::shared_ptr<Type> sharedPtr = std::make_shared<Type>(args);
std::weak_ptr<Type> weakPtr = sharedPtr;

Hoặc:

std::weak_ptr<Type> weakPtr = std::shared_ptr<Type>(new Type(args));

Trong đó, args là các đối số cần thiết cho việc khởi tạo đối tượng.

Sử dụng weak_ptr để tránh cyclic references

weak_ptr thường được sử dụng để tránh cyclic references, trong đó các đối tượng tham chiếu lẫn nhau mà không có một "đối tượng gốc". Dưới đây là một ví dụ minh họa:

#include <memory>

class B;

class A {
public:
  std::weak_ptr<B> bPtr;
};

class B {
public:
  std::weak_ptr<A> aPtr;
};

int main() {
  std::shared_ptr<A> a = std::make_shared<A>();
  std::shared_ptr<B> b = std::make_shared<B>();

  a->bPtr = b;
  b->aPtr = a;

  return 0;
}

Trong ví dụ này, sử dụng weak_ptr giúp tránh cyclic references giữa đối tượng A và B.

Sử dụng weak_ptr trong C++

Quản lý tài nguyên được chia sẻ

weak_ptr thường được sử dụng trong các tình huống khi cần chia sẻ tài nguyên giữa nhiều đối tượng mà không gây ra cyclic references. Ví dụ, trong một ứng dụng quản lý tài nguyên đồ họa, một đối tượng Texture có thể được sử dụng bởi nhiều đối tượng khác như Sprite hoặc Material. Trong trường hợp này, sử dụng weak_ptr để theo dõi các tham chiếu đến Texture sẽ giúp đảm bảo rằng Texture chỉ được giải phóng khi không còn đối tượng nào sử dụng nó nữa.

Tránh memory leaks và dangling pointers

Sử dụng weak_ptr cũng giúp tránh memory leaks và dangling pointers bằng cách cho phép kiểm soát việc giải phóng tài nguyên. Khi một weak_ptr trỏ đến một tài nguyên được quản lý bởi shared_ptr shared_ptr đã giải phóng tài nguyên đó, weak_ptr sẽ tự động trở thành một weak_ptr rỗng, và không có dangling pointers xảy ra.

Ví dụ :

#include <iostream>
#include <memory>

class TaiNguyen {
public:
  TaiNguyen() { std::cout << "Đã lấy tài nguyên\n"; }
  ~TaiNguyen() { std::cout << "Đã hủy tài nguyên\n"; }
};

int main() {
  std::shared_ptr<TaiNguyen> sharedPtr = std::make_shared<TaiNguyen>();
  std::weak_ptr<TaiNguyen> weakPtr = sharedPtr;

  if (!weakPtr.expired()) {
    std::cout << "Tài nguyên vẫn hợp lệ\n";
  } else {
    std::cout << "Tài nguyên đã được giải phóng\n";
  }

  sharedPtr.reset(); // Giải phóng tài nguyên

  if (!weakPtr.expired()) {
    std::cout << "Tài nguyên vẫn hợp lệ\n";
  } else {
    std::cout << "Tài nguyên đã được giải phóng\n";
  }

  return 0;
}

Output:

Đã lấy tài nguyên
Tài nguyên vẫn hợp lệ
Đã hủy tài nguyên
Tài nguyên đã được giải phóng

Trong ví dụ này,mình có một lớp TaiNguyen đại diện cho một tài nguyên và sử dụng shared_ptr để quản lý tài nguyên đó. Sau đó, tạo một weak_ptr từ shared_ptr. Bằng cách kiểm tra trạng thái của weak_ptr thông qua hàm expired(), có thể kiểm tra xem tài nguyên còn tồn tại hay không. Sau khi giải phóng shared_ptr bằng hàm reset(), weak_ptr sẽ không còn trỏ đến tài nguyên nữa, và hàm expired() sẽ trả về true để thông báo rằng tài nguyên đã được giải phóng.

So sánh với raw pointers, unique_ptr và shared_ptr trong C++

Sự khác biệt giữa weak_ptr và các loại pointer khác

Weak_ptr:

 • Là một loại smart pointer được sử dụng để tránh cyclic references và quản lý các tài nguyên được chia sẻ.
 • Không cung cấp quyền sở hữu về tài nguyên mà nó trỏ tới.
 • Không tham gia vào việc đếm tham chiếu (reference counting) của tài nguyên.

Unique_ptr và shared_ptr:

 • Đều là smart pointers được sử dụng để quản lý tài nguyên động.
 • Unique_ptr chỉ cho phép một unique_ptr duy nhất sở hữu tài nguyên tại một thời điểm, trong khi shared_ptr cho phép nhiều shared_ptr sở hữu cùng một tài nguyên.
 • Unique_ptr thường được sử dụng khi chỉ cần một unique owner, trong khi shared_ptr được sử dụng khi cần chia sẻ tài nguyên.

So sánh với shared_ptr và unique_ptr

Shared_ptr:

 • Cho phép chia sẻ tài nguyên giữa nhiều đối tượng.
 • Cung cấp điểm mạnh là quản lý tài nguyên tự động dựa trên reference counting.
 • Tuy nhiên, overhead về quản lý và tăng số lần đếm tham chiếu có thể làm giảm hiệu suất.

Unique_ptr:

 • Duy trì quyền sở hữu độc quyền của một tài nguyên động.
 • Hiệu suất cao hơn so với shared_ptr vì không có overhead của việc đếm tham chiếu.
 • Thích hợp khi chỉ cần một unique owner cho một tài nguyên.

Trong khi shared_ptr thích hợp cho các tình huống cần chia sẻ tài nguyên, unique_ptr thích hợp cho các tình huống cần một unique owner. Weak_ptr được sử dụng để tránh vấn đề cyclic references trong các tình huống sử dụng shared_ptr.

Ưu điểm và nhược điểm của weak_ptr trong C++

Ưu điểm:

 • Tránh cyclic references: Weak pointers hữu ích trong việc giải quyết vấn đề cyclic references, nơi mà các đối tượng tham chiếu lẫn nhau có thể dẫn đến vấn đề vòng lặp vô hạn trong quản lý bộ nhớ.
 • An toàn: Sử dụng weak_ptr giúp tránh việc tham chiếu đến một vùng nhớ không tồn tại, giúp tránh lỗi segmentation fault.

Nhược điểm

 • Yêu cầu shared_ptr: Để sử dụng weak_ptr, bạn cần có một shared_ptr tương ứng. Do đó, điều này có thể tạo ra overhead nếu không cần thiết.

Lưu ý khi sử dụng weak_ptr

Sử dụng weak_ptr khi cần tránh cyclic references

 • Khi có một mối quan hệ tham chiếu lẫn nhau giữa các đối tượng và có thể dẫn đến cyclic references, sử dụng weak_ptr để tránh vấn đề này.

Không sử dụng weak_ptr khi không cần thiết

 • Nếu không có vấn đề về cyclic references hoặc không cần sự kiểm soát tham chiếu, không cần phải sử dụng weak_ptr, vì điều này chỉ tăng phức tạp và overhead.

Kết bài

Trong kết bài này, mình đã tìm hiểu về sử dụng weak_ptr trong C++. Weak_ptr là một công cụ quan trọng để tránh cyclic references và quản lý các tài nguyên được chia sẻ một cách an toàn.Mình đã điểm qua các ưu điểm, nhược điểm của weak_ptr và so sánh nó với các loại smart pointers khác như shared_ptr unique_ptr.

Việc hiểu và sử dụng đúng cách weak_ptr không chỉ giúp cho việc quản lý bộ nhớ hiệu quả hơn mà còn giúp tránh các vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên trong ứng dụng C++. Đồng thời, việc so sánh với các loại smart pointers khác cũng giúp cho lập trình viên có cái nhìn tổng quan hơn về lựa chọn loại smart pointer phù hợp với từng tình huống cụ thể.

Hãy luôn cân nhắc và lựa chọn loại smart pointer phù hợp nhất để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quản lý tài nguyên trong ứng dụng của bạn.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top