STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Từ khóa static trong C++

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu từ khóa static trong C++. Vậy từ khóa static là gì? Nó được sử dụng như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu trong nội dung sau đây.

1. Từ khóa static trong C++

Trước khi đi vào tìm hiểu từ khóa static trong C++ chúng ta sẽ xem qua ví dụ sau đây:

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giả sử chúng ta có lớp nhân viên có 3 thuộc tính đó là msnv, tên, tuổi được tổ chức thành lớp trong C++ như sau:

Ví dụ
#include <iostream> 
using namespace std; 
class NhanVien { 
  int msnv;  
  string ten;
  int tuoi;
  string tenCongTy;
  public: 
    NhanVien(int msnv, string ten, int tuoi, string tenCongTy) {  
      this->msnv = msnv;  
      this->ten = ten;  
      this->tuoi = tuoi; 
      this->tenCongTy = tenCongTy;
    }  
    void HienThi() {  
      cout << ten << endl;
      cout << "  Ma so nhan vien: " << msnv << endl;
      cout << "  Tuoi: " << tuoi << endl;
      cout << "  Ten cong ty: " << tenCongTy << endl;
    }  
}; 
 
int main() { 
  NhanVien n1 = NhanVien(111231, "Nguyen Van A", 25, "TNHH Tin Hoc");  
  NhanVien n2 = NhanVien(213214, "Nguyen Van B", 40, "TNHH Tin Hoc");
  NhanVien n3 = NhanVien(213215, "Nguyen Van C", 67, "TNHH Tin Hoc");
  n1.HienThi();  
  n2.HienThi();
  n3.HienThi();
  return 0; 
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

static p1 JPG

static p2 JPG

Như vậy dữ liệu thành viên của mỗi đối tượng là khác nhau trong bộ nhớ, mỗi đối tượng độc lập dữ liệu với nhau. 

Giả sử có 1000 nhân viên làm chung một công ty, thì phải cấp phát 1000 ô nhớ lưu trữ tên của công tý, điều này gây ra lãng phí bộ nhớ.

Trong C++ có hổ trợ cho chúng ta từ khóa static, giúp giải quyết được vấn đề trên. Chúng ta chỉ cần khai báo tenCongTy là biến static, thì khi chạy chương trình chỉ có một biến tenCongTy được khỏi tạo, và các đối tượng cùng chia sẽ chung một biến static này.

Như vậy thành viên static thuộc vào lớp chứ không thuộc về thể hiện của lớp. Vì vậy, thể hiện của lớp không bắt buộc để truy cập các thành viên static.

Trong C++, static có thể là trường (field), phương thức (method), hàm xây dựng (constructor), lớp (class), thuộc tính (properties), toán tử (operator) và sự kiện (event).

Trong bài học hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu về static field thôi nhé, các loại static khác chúng ta sẽ tìm hiểu trong một bài khác.

2. Static Field

Một field được khai báo là static được gọi là static field (còn được gọi là trường tĩnh). Các trường đối tượng bình thường khác sẽ được cấp phát bộ nhớ mỗi khi chúng ta tạo đối tượng, còn static field chỉ có một bản sao được tạo trong bộ nhớ. Nó được chia sẻ cho tất cả các đối tượng.

Cú pháp

Cú pháp của static field trong C++ như sau:

Cú pháp
static KieuDuLieu tenTruong;

Khởi tạo giá trị

Cách để khởi tạo giá trị cho trường static trong C++ như nhau:

Cú pháp
KieuDuLieu TenLop::tenTruongStatic = Gia tri;

Ví dụ

Ví dụ 1: Chúng ta sẽ sử dụng từ khóa static cho tên công ty ở ví dụ ở trên như sau:

Ví dụ
#include <iostream> 
using namespace std; 
class NhanVien { 
  int msnv;  
  string ten;
  int tuoi;
  public: 
    static string tenCongTy;
    NhanVien(int msnv, string ten, int tuoi) {  
      this->msnv = msnv;  
      this->ten = ten;  
      this->tuoi = tuoi; 
    }  
    void HienThi() {  
      cout << ten << endl;
      cout << "  Ma so nhan vien: " << msnv << endl;
      cout << "  Tuoi: " << tuoi << endl;
      cout << "  Ten cong ty: " << tenCongTy << endl;
    }  
}; 

string NhanVien::tenCongTy = "TNHH Tin Hoc";

int main() { 
  NhanVien n1 = NhanVien(111231, "Nguyen Van A", 25);  
  NhanVien n2 = NhanVien(213214, "Nguyen Van B", 40);
  NhanVien n3 = NhanVien(213215, "Nguyen Van C", 67);
  n1.HienThi();  
  n2.HienThi();
  n3.HienThi();
  return 0; 
}

Và kết quả sau thi thực thi chương trình trên như sau:

static p1 JPG

Ví dụ 2: Đếm số đối tượng được tạo

Ví dụ
#include <iostream> 
using namespace std; 
class NhanVien { 
  int msnv;  
  string ten;
  int tuoi;
  public: 
    static int dem;
    NhanVien(int msnv, string ten, int tuoi) {  
      this->msnv = msnv;  
      this->ten = ten;  
      this->tuoi = tuoi; 
      dem++;
    }  
    void HienThi() {
      cout << "Co " << dem << " doi tuong duoc tao." << endl;
    }  
}; 

int NhanVien::dem = 0;

int main() { 
  NhanVien n1 = NhanVien(111231, "Nguyen Van A", 25); 
  n1.HienThi(); 
  NhanVien n2 = NhanVien(213214, "Nguyen Van B", 40);
  n2.HienThi();
  NhanVien n3 = NhanVien(213215, "Nguyen Van C", 67);
  n3.HienThi();
  return 0; 
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

static p3 JPG

3. Kết luận

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về static trong C++, và cụ thể trong bài học hôm nay là static field.

Vậy khi nào nên dùng static field? Như ở trên mình đã đề cập đó là khi có dữ liệu thành viên muốn chia sẽ cho tất cả đối tượng hoặc muốn đếm số lượng đối tượng của lớp được tạo ra thì nên dùng static field.

Mình sẽ kết thúc bài học hôm nay ở đây nhé. Trong bài tập tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu trúc trong C++. Các bạn nhớ theo dõi nhé.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top