SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập C

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Bài tập C, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Bài tập C.

Tổng hợp hơn 100 bài tập lập trình C có lời giải chi tiết nhất. Đây là những bài tập đơn giản để giúp các bạn học lập trình C dễ dàng hơn. Việc luyện giải bài tập sẽ giúp bạn tích lũy rất nhiều kinh nghiệm đấy.

+BÀI TẬP C
» Simple
1 [Bài tập C] Chương trình Hello World
2 [Bài tập C] Kiểm tra số dương hay số âm
3 [Bài tập C] Đảo ngược một dãy số bằng đệ quy và vòng lặp while
4 [Bài tập C] Tìm số lớn nhất trong ba số
5 [Bài tập C] In ra dãy số Fibonacci
6 [Bài tập C] Tìm số giai thừa bằng đệ quy
7 [Bài tập C] Tìm số nguyên tố trong một phạm vi nhất định
» String
8 Tìm chuỗi con dài nhất không chứa ký tự trùng lặp trong C
9 Chuyển đổi một số thành chuỗi số tiếng Anh trong C
10 Loại bỏ các từ trùng lặp trong một chuỗi trong C
11 Kiểm tra chuỗi có phải là chuỗi pangram hay không trong C
12 Chuyển đổi một chuỗi số thành dạng chuỗi thập lục phân trong C
13 Đếm số lần xuất hiện của một ký tự trong một chuỗi trong C
14 Loại bỏ khoảng trắng thừa trong chuỗi trong C
15 Kiểm tra chuỗi có phải là chuỗi đối xứng hay không trong C
16 Chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa hoặc chữ thường trong C
17 Tách chuỗi thành các từ riêng lẻ và in ra màn hình trong C
» Array
18 Tìm tất cả các cặp phần tử có tổng bằng một số được chỉ định trong C
19 Kiểm tra mảng có phải là một dãy số Fibonacci hay không trong C
20 Tìm tất cả các phần tử lớn hơn một số x trong mảng trong C
21 Chia một mảng thành các phần con có độ dài bằng nhau trong C
22 Tìm phần tử lớn thứ k trong mảng với thuật toán Quickselect trong C
23 Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong một mảng trong C
24 Tìm số lần xuất hiện của một phần tử trong mảng trong C
25 Đảo ngược mảng không sử dụng mảng phụ trong C
26 Xóa phần tử trùng lặp trong mảng trong C
27 Tìm phần tử lớn thứ k trong mảng trong C
» Sorting
28 Sắp xếp một mảng số nguyên sao cho số lẻ nằm trước số chẵn trong C
29 Sắp xếp một mảng số nguyên sử dụng thuật toán heap sort trong C
30 Sắp xếp một mảng chuỗi theo thứ tự từ điển sử dụng thuật toán radix sort trong C
31 Sắp xếp một mảng số nguyên theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần trong C
32 Sắp xếp một mảng chuỗi theo thứ tự từ điển trong C
» Pointer
33 Sử dụng con trỏ để đảo ngược một chuỗi trong C
34 Sử dụng con trỏ để tính tổng các phần tử trong mảng trong C
35 Sử dụng con trỏ để tìm vị trí của một phần tử trong mảng trong C
36 Sử dụng con trỏ để sắp xếp một mảng số nguyên một cách tăng dần trong C
» Calculation
37 Tính tổng, hiệu, tích, thương của hai số nguyên trong C
38 Tính phần dư của phép chia hai số nguyên trong C
39 Tính lũy thừa của một số nguyên trong C
40 Tính tổng các số nguyên trong một mảng sử dụng con trỏ trong C
41 Tính tổng các ước số của một số nguyên trong C
42 Tính giai thừa của một số lớn trong C
» Number
43 Cách cộng hai số nguyên trong C
44 Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C
45 Kiểm tra số nguyên tố và số hoàn hảo trong C
46 Chuyển đổi số nguyên sang dạng chuỗi và ngược lại trong C
47 Kiểm tra một số có phải là số Armstrong hay không trong C
48 Chuyển đổi một số nguyên thành dạng số La Mã trong C
» Other
» C
49 Sắp xếp một mảng số nguyên sao trong C

Bài xem nhiều

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

C là ngôn ngữ rất khó tính, bạn không thể gán dữ liệu kiểu float…

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên A và B, viết chương trình tìm ứng…

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thuật toán tính…

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Lệnh switch case cũng tương tự như lệnh if else if mà chúng ta đã…

Lệnh cin và cout trong C++

Lệnh cin và cout trong C++

Thư viện nhập xuất trong C cũng như rong C++ có tên là iostream.h, vì…

Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên

Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên

Random number generator (RNG) là một số được tạo ra ngẫu nhiên từ máy tính,…

ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms

ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms

Chúng ta sẽ cùng nhau tim hiểu về các khai niệm cũng như các sự…

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Trong bài này mình sẽ trình bày thuật toán để kiểm tra một số có…

Cách kết nối SQL Server trong C# Winforms

Cách kết nối SQL Server trong C# Winforms

Mỗi loại cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng một namespace tương ứng, trong trường…

Mảng hai chiều trong Java

Mảng hai chiều trong Java

Trong bài trước, các bạn đã được tìm hiểu về mảng một chiều trong Java.…

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Hàm trong C++ là tập hợp nhiều câu lệnh để thực hiện một chức năng…

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Để bắt đầu tìm hiểu C++ thì bắt buộc bạn phải hiểu hai khái niệm…

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Thêm, sửa, xóa học sinh trong C# Winforms

Thêm, sửa, xóa học sinh trong C# Winforms

Việc đầu tiên chúng ta cần tạo form thêm, sửa ...

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Chúng ta sẽ quản lý sinh viên với các thông tin cần thiết và các…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Thụât toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search)

Thụât toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search)

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về thuật toán tìm kiếm nhị…

Top