SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp một mảng chuỗi theo thứ tự từ điển sử dụng thuật toán radix sort trong C

Thuật toán radix sort là một thuật toán sắp xếp không so sánh được sử dụng để sắp xếp các phần tử của một mảng. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ áp dụng radix sort để sắp xếp một mảng các chuỗi theo thứ tự từ điển, tức là theo thứ tự alphabet. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách thực hiện điều này trong ngôn ngữ lập trình C.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài tập sắp xếp một mảng chuỗi theo thứ tự từ điển sử dụng thuật toán radix sort trong C

Cách giải quyết:

Thuật toán radix sort hoạt động bằng cách phân phối các phần tử của mảng vào các "bin" dựa trên giá trị của các chữ số từ hàng đơn vị đến hàng cao nhất. Dưới đây là một phần mã minh họa:

Dưới đây là một ví dụ về cách cài đặt thuật toán radix sort để sắp xếp một mảng chuỗi theo thứ tự từ điển trong ngôn ngữ lập trình C:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAX_LENGTH 100

void countingSort(char arr[], int n, int exp) {
  char output[n];
  int count[256] = {0};

  for (int i = 0; i < n; i++)
    count[(int)arr[i] / exp % 256]++;

  for (int i = 1; i < 256; i++)
    count[i] += count[i - 1];

  for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
    output[count[(int)arr[i] / exp % 256] - 1] = arr[i];
    count[(int)arr[i] / exp % 256]--;
  }

  for (int i = 0; i < n; i++)
    arr[i] = output[i];
}

void radixSort(char arr[], int n) {
  int max_length = strlen(arr);
  for (int exp = 1; max_length / exp > 0; exp *= 256)
    countingSort(arr, n, exp);
}
// Hàm in ra màn hình freetuts.net
int main() {
  int n;
  printf("Nhập số lượng chuỗi trong mảng từ màn hình freetuts.net: ");
  scanf("%d", &n);

  char arr[n][MAX_LENGTH];
  printf("Nhập các chuỗi của mảng từ màn hình freetuts.net:\n");
  for (int i = 0; i < n; i++)
    scanf("%s", arr[i]);

  radixSort((char *)arr, n);

  printf("Mảng sau khi sắp xếp là:\n");
  for (int i = 0; i < n; i++)
    printf("%s\n", arr[i]);

  return 0;
}

Giải thích code:

 • Trong hàm countingSort(), mình sử dụng counting sort để sắp xếp các chuỗi theo chữ số từ hàng đơn vị đến hàng cao nhất.
 • Trong hàm radixSort(), mình sử dụng radix sort để áp dụng counting sort cho mỗi chữ số trong các chuỗi.
 • Trong hàm main(), mình nhập số lượng chuỗi và các chuỗi của mảng từ người dùng. Sau đó, chúng ta gọi hàm radixSort() để sắp xếp mảng và in ra kết quả.

Kết quả

Giả sử bạn nhập số lượng chuỗi là 5 và các chuỗi của mảng là "apple", "banana", "orange", "grape", "kiwi". Chương trình sẽ xuất ra:

Mảng sau khi sắp xếp là:
apple
banana
grape
kiwi
orange

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách sử dụng thuật toán radix sort để sắp xếp một mảng các chuỗi theo thứ tự từ điển trong ngôn ngữ lập trình C. Điều này là một trong những kỹ thuật quan trọng để xử lý sắp xếp dữ liệu trong lập trình.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top